Makale > Sosyal > TARİH > İlkçağ Tarihi
0 1 0
İlkçağ Batı Uygarlıkları: Roma İmparatorluğu nedir?

Roma Uygarlığı Latinler, İtalikler ve Etrüskler tarafından MÖ 27 yılında İtalya'da kurulmuş ve 395 Kavimler Göçü sonrasında ikiye ayrılmıştır. Hristiy..

0 2 10
İlkçağ Uzakdoğu Uygarlıkları: Çin Medeniyeti nedir?

Hanedanlar tarafından yönetilen Çin coğrafyasında MÖ 300'de siyasi birlik sağlanarak Çin İmparatorluğu kurulmuştur. Çin Medeniyeti mürekkep, barut, ka..

1 13 6 8
İlkçağ Batı Uygarlıkları: Helen (İskender) İmparatorluğu nedir?

İskender İmparatorluğu, MÖ 359 ila MÖ 323 yılları arasında hüküm sürmüş ilkçağ medeniyetlerindendir.

2 2 10
İlkçağ İran uygarlıkları: Medler ve Persler kimlerdir?

Persler, MÖ 550'de kurulmuş, MÖ 330 Büyük İskender tarafından yıkılmış bir ilkçağ İran medeniyetidir.

1 2 7
İlkçağ Anadolu Medeniyetleri: Lidya nedir?

Lidya, Ege ve Akdeniz bölgesi içinde kurulmuş, İyon şehir devletlerine de hakim olarak MÖ 687 ile MÖ 546 yılları arasında hüküm sürmüş bir ilkçağ uyga..

0 0 10
İlkçağ Anadolu Medeniyetleri: Frigya nedir?

Frigler, MÖ 800 ila MÖ 646 yılları arasında Anadolu'da hüküm sürmüş Gordion merkezli ilkçağ medeniyetlerindendir.

0 4 10
İlkçağ Anadolu Medeniyetleri: Urartular nedir?

Urartular, Tuşpa (Van) merkezli kurulmuş MÖ 900 ila MÖ 600 yıllarında hüküm sürmüş ilkçağ Anadolu medeniyetlerindendir.

2 0 9
İlkçağ Anadolu Medeniyetleri: İyonya nedir?

İyonya, ilkçağda MÖ 1000 ile MÖ 560 yılları arasında Ege kıyılarında kurulmuş önce Lidya işgaline uğramış daha sonra Perslere bağlanmış şehir devletle..

0 1 10
İlkçağ Doğu Akdeniz Uygarlıkları: İbraniler kimlerdir?

İbraniler, MÖ 1040'ta Filistinde kurulmuş, günümüz İsrail devletinin atası olan Sami kökenli bir ilkçağ Akdeniz uygarlığıdır.

0 2 6
İlkçağ Doğu Akdeniz uygarlıkları: Fenikeliler kimlerdir?

Fenikeliler, Doğu Akdeniz'de yaşamış Latin alfabesinin temellerini oluşturan Fenike alfabesini bulan bir ilkçağ topluluğudur.

0 12 6 0
İlkçağ Batı Uygarlıkları: Yunan Medeniyeti nedir?

Yunan Medeniyeti, Yunanistan'da Dorlar tarafından kurulmuş ve MÖ 1200 ila MÖ 337 yılları arasında hüküm sürmüş bir ilkçağ batı medeniyetidir...

2 12 5 10
İlkçağ Uzakdoğu Uygarlıkları: Hint Medeniyeti nedir?

Hindistan'da ilk uygarlık MÖ 4000'de İndus Nehri kıyısı etrafında ortaya çıkmıştır. MÖ 1500'de Orta Asya'dan Hindistan'a gelen Ariler, burada racalıkl..

2 11 8
İlkçağ Anadolu Medeniyetleri: Hitit (Etiler) Uygarlığı nedir?

Hititler, MÖ 1700 ila MÖ 700 yılları arasında Anadolu yaşamış ilkçağ uygarlıklarındandır.

4 23 9 8
İlkçağ Mezopotamya Uygarlıkları: Asurlar nedir?

Asurlar, MÖ 2000 ila MÖ 609 yılları arasında Mezopotamya'da varlıklarını sürdürmüş bir ilkçağ topluluğudur. Merkezleri Ninova'dır.

2 14 22 7
İlkçağ Mezopotamya Uygarlıkları: Babiller nedir?

Samilerin bir kolu olan Amurrular tarafından kurulan Babiller, MÖ 2100 ila MÖ 539 yılları arasında Mezopotamya bölgesinde hüküm sürmüş bir ilkçağ mede..

1 0 10
İlkçağ Mezopotamya Uygarlıkları: Akadlar nedir?

Akadlar Mezopotamya coğrafyasında kurulan MÖ 2350 ila MÖ 2100 yılları arasında hüküm sürmüş, Sami kökenli bir ilkçağ medeniyetidir.

6 134 39 6
İlkçağ Uygarlıkları: Mısır Medeniyeti nedir?

Mısır uygarlığı MÖ 3000'de Nil nehri etrafında kurulmuş ve coğrafi konumu nedeniyle özgün bir medeniyet olmayı başarmış bir ilkçağ topluluğudur. Mısır..

3 16 5 9
İlkçağda Anadolu'da hangi uygarlıklar kurulmuştur?

İlkçağda Anadoluda kurulmuş beş medeniyet vardır. Bunlar Hititler, Frigyalılar, Lidyaylılar, İyonyalılar ve Urartular'dır.

0 1 0
İlkçağ Batı Uygarlıkları: Girit ve Miken medeniyetleri nedir?

Akalar, Mora yarımadasında Miken şehrini kuran MÖ 2000 ila MÖ 1200 yılları arasında yaşamış bir ilkçağ medeniyetidir.

3 26 21 8
İlkçağ Mezopotamya Uygarlıkları: Sümerler nedir?

Sümerler MÖ 4000 ile MÖ 2350 yılları arasında Mezopotamya'da yaşamış, MÖ 3200'de çivi yazısını bularak tarih devirlerini başlatan bir ilkçağ medeniyet..