Makale > Fen > KİMYA > Atom
1 16 2 3
Atom spektrumu nedir?

Atom spektrumu, bir element ya da kimyasal bileşiğin uyarılmış halden temel hale dönerken farklı frekanslarda saldığı ışığın dağılımıdır...

4 94 21 7
İzotop atom nedir?

Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı atomlara birbirinin izotopu denir.

6 31 21 7
Katyon nedir?

Bir atomun elektron vermesi ile oluşan pozitif yükle yüklenmiş atomlara katyon denir.

7 50 21 8
Anyon nedir?

Bir atomun elektron alması ile oluşan negatif yükle yüklenmiş atomlara anyon denir.

5 45 17 9
İyon nedir?

Proton sayısı elektron sayısına eşit olmayan atomlara iyon denir. İki çeşittir: anyon ve katyon.

3 14 4 10
Kütle numarası nedir?

Bir element atomunun çekirdeğindeki proton ve nötron sayılarının toplamına kütle numarası denir.

2 18 10 7
Atom numarası nedir?

Bir element atomunun çekirdeğindeki proton sayısına atom numarası denir.

1 8 3
Atomik kütle birimi (akb) nedir?

Atom altı taneciklerin kütlelerini daha rahat ifade etmek için atomik kütle birimi "akb" kullanılır.

1 10 13 4
Atom altı tanecik ve parçacık nedir?

Atom altı tanecik proton, nötron ve elektrondur. Atom altı parçacıklar ise lepton, kuark ve nötrinodur.

0 2 0
Atomun bölünebilirliği fikri nasıl doğmuştur?

Ccisimlerin sürtünme ile elektriklenmesi ve elektroliz gibi gözlemler, atomun bölünemezliği fikrini sarsmıştır.

10 67 20 7
Monoatomik, diatomik ve poliatomik element ne demektir?

Monoatomik elementler tek, diatomik elementler iki ve poliatomik elementler de en az üç atomludur.

0 0 0
Atom çekirdeğinin olması gerektiği fikri nasıl ortaya çıkmıştır?

Geiger ve Marsden, ince bir altın tabakasına alfa parçacıklarını (+ yüklü) göndermişler ve neredeyse gönderilen her parçacığın plakadan geçtiğini, yal..

0 2 0
Elektronların kütlesi ve yükü nasıl hesaplanmıştır, Millikan'ın yağ damlası..

Thomson'dan yaklaşık on sene sonra Millikan, yağ damlası deneyi olarak bilinen düzenek yardımıyla bir elektronun yükünü ve sonra da kütlesini bulmayı ..

2 10 1 7
Elektronu kim, nasıl keşfetmiştir?

Elektronlar 1896'da J.J. Thomson tarafından katot ışını tüpü kullanılarak yapılan deneyler esnasında keşfedilmiştir.

2 58 12 9
Bohr atom modeli nedir?

Rutherford'un modelinden yararlanan Bohr, 1913 yılında yeni bir atom modeli öne sürdü. Bohr bu modelde, hidrojen atomunun spektrum çizgilerini ve Plan..

14 125 48 7
Rutherford atom modeli nedir?

Rutherford 1911 yılında atomun içini güneş sistemine benzettiği bir model öne sürmüştür. Buna göre pozitif yüklü protonla dolu çekirdeğin etrafında el..

4 40 17 8
Thomson üzümlü kek atom modeli nedir?

Modele göre ihmal edilebilecek kadar küçük kütleli eksi yüklü erikler (elektronlar) artı yüklü küresel puding içinde homojen olarak rastgele dağılmışt..

13 129 70 7
Dalton atom modeli nedir?

Dalton atom modeli, 1805 yılında John Dalton tarafından öne sürülmüş ve bu alanda yapılmış çalışmaların temelini oluşturan ilk bilimsel modeldir...

2 9 7
Atom nedir, atomun keşfi tarihsel olarak nasıl gelişmiştir?

Elementlerin bütün özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşı olan atom Yunanca "bölünemez" anlamına gelir. Pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlard..