Makale > Fen > BİYOLOJİ > Hücre
0 20 10
Sentrozom nedir?

Sentrozom silindir şeklinde sıralanmış bir çift sentriolden oluşan ve hücre bölünmesinde görevli zarsız bir organeldir.

0 40
Koful nedir?

Kofullar hücre içinde depolama ve madde taşıma ile görevli zarlı keselerdir.

0 10
Lökoplast nedir?

Lökoplast depolamayla görevli renksiz plastittir.

1 45
Kromoplast nedir?

Kromoplast, kloroplast ve lökoplast gibi bir plastit türüdür. Kromoplast yeşil dışında bitkilere sarı, turuncu ve kırmızı gibi renkleri veren pigmentt..

2 48
Kloroplast nedir?

Kloroplast içerisinde fotosentezin gerçekleştiği yeşil renkli organeldir.

2 16 95
Plastit nedir?

Plastitler, bitkilerde fotosentez, depolama gibi görevler yapan renk pigmentleridir. Üç çeşit plastit vardır: kloroplast, kromoplast, lökoplast.

1 12
Mitokondri nedir?

Ökaryot hücrelerde enerji üretimininin gerçekleştiği organele mitokondri denir.

0 43
Lizozom nedir?

Lizozom hücre içinde sindirim ile görevli organeldir.

2 29 139
Golgi cisimciği (golgi aygıtı) nedir?

Golgi cisimciği, kesecikler sistemi şeklinde yapılanmış salgılamada görev alan bir hücre organelidir.

2 40 138
Endoplazmik retikulum nedir?

Endoplazmik retikulum, borucuklar ve keseciklerden oluşan ağ sistemidir. Görevi hücre içinde madde taşınmasını ve depolanmasını sağlamaktır...

1 20
Ribozom nedir?

Hücrede protein sentezinin gerçekleştiği organeldir.

1 12 210
Ekzositoz nedir?

Hücre zarından geçemeyecek kadar büyük moleküllerin hücre dışına taşınmasına ekzositoz denir.

6 53 99
Endositoz nedir? Fagositoz ve pinositoz nasıl gerçekleşir?

Hücre zarından geçemeyecek kadar büyük moleküllerin hücre içine alınmasına endositoz denir. Katı maddeler fagositoz, sıvı maddeler pinositoz ile taşın..

0 18 16
Sodyum potasyum pompası nedir?

Taşıyıcı proteinler aracılığıyla sodyum ve potasyum iyonlarının hücre içine ve dışına taşınmasına sodyum potasyum pompası denir. Bu işlem bir aktif ta..

0 00
Hücre zarından aktif taşıma yoluyla madde geçişi ne demektir?

Aktif taşıma, hücrelerin hücre zarından enerji kullanılarak madde alışverişinde bulunmasıdır. Taşıma işlemi hücre zarında yer alan taşıyıcı proteinler..

6 35 139
Ozmotik basınç nedir?

Hücre içindeki çözünmüş maddelerin oluşturduğu su alma isteğine ozmotik basınç denir.

2 11 75
Ozmoz nedir?

Ozmoz, suyun yoğun ortamdan seyreltik ortama doğru yarı geçirgen bir zar üzerinden geçişidir.

1 11 110
Turgor basıncı nedir?

Hücre içindeki suyun, hücre zarına yaptığı basınca turgor basıncı denir.

5 31 126
İzotonik, hipertonik, hipotonik çözelti nedir?

Bir çözeltinin yoğunluğu hücrenin yoğunluğuna eşit ise izotonik, hücrenin yoğunluğundan fazla ise hipertonik, hücrenin yoğunluğundan az ise buna hipot..

2 15 68
Plazmoliz, deplazmoliz nedir?

Hücrelerinin hipertonik ortamda su kaybederek büzülmesine plazmoliz, hipotonik bir ortamda su alarak şişmesine deplazmoliz denir.

6 55 78
Basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon nedir?

Maddelerin hücre zarından taşıyıcı proteinlerin oluşturduğu kanallar aracılığıyla taşınmasına kolaylaştırılmış difüzyon denir. Difüzyon kendiliğinden..

9 34 187
Difüzyon hızını etkileyen faktörler nelerdir?

Difüzyon hızı taşınacak molekülün büyüklüğü, ortamlar arasındaki yoğunluk farkı, ortam sıcaklığı ve difüzyon yüzey alanının büyüklüğünden etkilenir...

1 35 69
Difüzyon nedir?

Hücrelerin madde transferini moleküllerin yoğun olduğu ortamdan yoğunluğu daha az olan ortama doğru enerji harcamaksızın gerçekleştirmesine difüzyon d..

0 00
Hücre zarından pasif taşıma yoluyla madde geçişi ne demektir?

Moleküllerin yoğunluk farkından dolayı hücre zarından enerji harcanmadan geçişine pasif taşıma denir.

0 00
Hücre zarından madde geçişleri nasıl sınıflandırılır?

Hücre zarından madde geçişleri molekülün büyüklüğüne, enerji harcanıp harcanmamasına ve geçiş yönüne göre sınıflandırılabilir: pasif ve aktif taşıma, ..

3 1010
Hücre zarının seçici geçirgenliği ne demektir?

Hücre ile bulunduğu ortam arasındaki madde alışverişlerini hücre zarı düzenler. Buna göre hücre zarı ancak belirli maddelerin geçişine izin verir. Bun..

1 19 118
Hücre zarının akıcı mozaik zar modeli ne demektir?

Akıcı mozaik zar modeli, hücre zarının esnek ve seçici geçirgen yapısını açıklamak için kullanılır.

1 22 1010
Hücre zarı nedir?

Hücre zarı, hücreyi çepeçevre saran zar tabakadır. Hücreyi dış ortamdan korur ve hücre içinden dışarıya, hücre dışından içeriye madde transferini dene..

3 28 68
Hücre teorisi nedir?

Hücre teorisi, hücrelerin temel işlevleri ve yapıları hakkında bilgi veren özet niteliğindeki ifadelerden oluşan açıklamaladır.

4 39
Hücre kavramının tarihsel gelişimi nasıl olmuştur?

Canlılığın temel yapıtaşı olan hücrenin işlev ve yapısının anlaşılması, tarihsel süreçte birçok bilim insanının katkılarıyla olmuştur...

2 16 109
Organel nedir?

Organeller, hücredeki özelleşmiş yapılardır. Organel ismi ufak organ anlamında "organcık (organulum)" şeklinde türetilmiştir.

0 00
Hücre iskeleti nedir?

Hücre iskeleti, hücreye şeklini veren ve hücre içi organizasyonu sağlayan yapıdır.

17 138 498
Sitoplazma nedir?

Sitoplazma, hücre içini dolduran saydam yarı akışkan sıvıdır. Organeller ve çekirdek bu sıvı içinde yüzer. Solunum, fotosentez, sindirim gibi canlılık..

9 172 738
Prokaryot ve ökaryot hücre ne demektir?

Hücreler, çekirdek zarlarının bulunup bulunmamasına göre prokaryotik ve ökaryotik hücreler olmak üzere ikiye ayrılır.

6 88 299
Hücre nedir?

Hücre, canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir.