Makale > Fen > BİYOLOJİ > Hücre
0 23 1 0
Sentrozom nedir?

Sentrozom silindir şeklinde sıralanmış bir çift sentriolden oluşan ve hücre bölünmesinde görevli zarsız bir organeldir.

2 5 0
Koful nedir?

Kofullar hücre içinde depolama ve madde taşıma ile görevli zarlı keselerdir.

0 1 0
Lökoplast nedir?

Lökoplast depolamayla görevli renksiz plastittir.

1 4 5
Kromoplast nedir?

Kromoplast, kloroplast ve lökoplast gibi bir plastit türüdür. Kromoplast yeşil dışında bitkilere sarı, turuncu ve kırmızı gibi renkleri veren pigmentt..

2 10 4 8
Kloroplast nedir?

Kloroplast içerisinde fotosentezin gerçekleştiği yeşil renkli organeldir.

2 18 10 5
Plastit nedir?

Plastitler, bitkilerde fotosentez, depolama gibi görevler yapan renk pigmentleridir. Üç çeşit plastit vardır: kloroplast, kromoplast, lökoplast.

1 1 2
Mitokondri nedir?

Ökaryot hücrelerde enerji üretimininin gerçekleştiği organele mitokondri denir.

1 5 3
Lizozom nedir?

Lizozom hücre içinde sindirim ile görevli organeldir.

2 30 14 9
Golgi cisimciği (golgi aygıtı) nedir?

Golgi cisimciği, kesecikler sistemi şeklinde yapılanmış salgılamada görev alan bir hücre organelidir.

3 42 15 8
Endoplazmik retikulum nedir?

Endoplazmik retikulum, borucuklar ve keseciklerden oluşan ağ sistemidir. Görevi hücre içinde madde taşınmasını ve depolanmasını sağlamaktır...

1 2 10
Ribozom nedir?

Hücrede protein sentezinin gerçekleştiği organeldir.

1 15 3 8
Ekzositoz nedir?

Hücre zarından geçemeyecek kadar büyük moleküllerin hücre dışına taşınmasına ekzositoz denir.

10 57 9 8
Endositoz nedir? Fagositoz ve pinositoz nasıl gerçekleşir?

Hücre zarından geçemeyecek kadar büyük moleküllerin hücre içine alınmasına endositoz denir. Katı maddeler fagositoz, sıvı maddeler pinositoz ile taşın..

2 18 1 6
Sodyum potasyum pompası nedir?

Taşıyıcı proteinler aracılığıyla sodyum ve potasyum iyonlarının hücre içine ve dışına taşınmasına sodyum potasyum pompası denir. Bu işlem bir aktif ta..

0 0 0
Hücre zarından aktif taşıma yoluyla madde geçişi ne demektir?

Aktif taşıma, hücrelerin hücre zarından enerji kullanılarak madde alışverişinde bulunmasıdır. Taşıma işlemi hücre zarında yer alan taşıyıcı proteinler..

6 36 13 9
Ozmotik basınç nedir?

Hücre içindeki çözünmüş maddelerin oluşturduğu su alma isteğine ozmotik basınç denir.

2 11 8 5
Ozmoz nedir?

Ozmoz, suyun yoğun ortamdan seyreltik ortama doğru yarı geçirgen bir zar üzerinden geçişidir.

1 13 2 10
Turgor basıncı nedir?

Hücre içindeki suyun, hücre zarına yaptığı basınca turgor basıncı denir.

6 34 13 7
İzotonik, hipertonik, hipotonik çözelti nedir?

Bir çözeltinin yoğunluğu hücrenin yoğunluğuna eşit ise izotonik, hücrenin yoğunluğundan fazla ise hipertonik, hücrenin yoğunluğundan az ise buna hipot..

3 20 6 8
Plazmoliz, deplazmoliz nedir?

Hücrelerinin hipertonik ortamda su kaybederek büzülmesine plazmoliz, hipotonik bir ortamda su alarak şişmesine deplazmoliz denir.

8 68 14 9
Basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon nedir?

Maddelerin hücre zarından taşıyıcı proteinlerin oluşturduğu kanallar aracılığıyla taşınmasına kolaylaştırılmış difüzyon denir. Difüzyon kendiliğinden..

12 40 20 7
Difüzyon hızını etkileyen faktörler nelerdir?

Difüzyon hızı taşınacak molekülün büyüklüğü, ortamlar arasındaki yoğunluk farkı, ortam sıcaklığı ve difüzyon yüzey alanının büyüklüğünden etkilenir...

1 36 6 9
Difüzyon nedir?

Hücrelerin madde transferini moleküllerin yoğun olduğu ortamdan yoğunluğu daha az olan ortama doğru enerji harcamaksızın gerçekleştirmesine difüzyon d..

0 0 0
Hücre zarından pasif taşıma yoluyla madde geçişi ne demektir?

Moleküllerin yoğunluk farkından dolayı hücre zarından enerji harcanmadan geçişine pasif taşıma denir.

0 0 0
Hücre zarından madde geçişleri nasıl sınıflandırılır?

Hücre zarından madde geçişleri molekülün büyüklüğüne, enerji harcanıp harcanmamasına ve geçiş yönüne göre sınıflandırılabilir: pasif ve aktif taşıma, ..

5 11 11 10
Hücre zarının seçici geçirgenliği ne demektir?

Hücre ile bulunduğu ortam arasındaki madde alışverişlerini hücre zarı düzenler. Buna göre hücre zarı ancak belirli maddelerin geçişine izin verir. Bun..

1 20 12 8
Hücre zarının akıcı mozaik zar modeli ne demektir?

Akıcı mozaik zar modeli, hücre zarının esnek ve seçici geçirgen yapısını açıklamak için kullanılır.

3 27 12 9
Hücre zarı nedir?

Hücre zarı, hücreyi çepeçevre saran zar tabakadır. Hücreyi dış ortamdan korur ve hücre içinden dışarıya, hücre dışından içeriye madde transferini dene..

3 30 7 7
Hücre teorisi nedir?

Hücre teorisi, hücrelerin temel işlevleri ve yapıları hakkında bilgi veren özet niteliğindeki ifadelerden oluşan açıklamaladır.

4 4 9
Hücre kavramının tarihsel gelişimi nasıl olmuştur?

Canlılığın temel yapıtaşı olan hücrenin işlev ve yapısının anlaşılması, tarihsel süreçte birçok bilim insanının katkılarıyla olmuştur...

2 19 10 9
Organel nedir?

Organeller, hücredeki özelleşmiş yapılardır. Organel ismi ufak organ anlamında "organcık (organulum)" şeklinde türetilmiştir.

0 0 0
Hücre iskeleti nedir?

Hücre iskeleti, hücreye şeklini veren ve hücre içi organizasyonu sağlayan yapıdır.

20 145 51 8
Sitoplazma nedir?

Sitoplazma, hücre içini dolduran saydam yarı akışkan sıvıdır. Organeller ve çekirdek bu sıvı içinde yüzer. Solunum, fotosentez, sindirim gibi canlılık..

11 174 76 8
Prokaryot ve ökaryot hücre ne demektir?

Hücreler, çekirdek zarlarının bulunup bulunmamasına göre prokaryotik ve ökaryotik hücreler olmak üzere ikiye ayrılır.

6 90 29 9
Hücre nedir?

Hücre, canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir.