Din > Kur'an > İSLAM > Kelam
0 0 0
Eş'arilik ekolünün temel görüşleri nelerdir?

Eş'arilik ekolünün uluhiyet, özgür irade, büyük günah, iman-amel ilişkisi ve nübüvvet alanında kendine özgü görüşleri vardır.

0 0 0
Maturidilik ekolünün temel görüşleri nelerdir?

Maturidilik ekolünün uluhiyet, özgür irade, büyük günah, iman-amel ilişkisi ve nübüvvet alanında kendine özgü görüşleri vardır.

0 0 0
Ehl-i Sünnet ekollerinin temel görüşleri nelerdir?

Ehl-i Sünnet ekolleri Allah'ın sıfatlarının olması, iman-amel ilişkisi, imamet, büyük günah, kader gibi konularda temelde ortak görüşlere sahiptir...

0 0 0
Maturidilik ve Eş'arilik arasındaki görüş farklılıkları nelerdir?

Ehl-i Sünnet ekolleri Maturidilik ve Eş'arilik arasında birçok ortak görüş olsa da birtakım görüş farklılıkları da vardır.

0 0 0
Maturidilik (Maturidiyye) nedir?

Maturidilik (Maturidiyye), akıl ile nakli dengeleyen Ehl-i Sünnet kelam ekolüdür.

0 0 0
Eş'arilik (Eş'ariye) nedir?

Eş'arilik (Eş'ariye), Maturidilik ile birlikte Ehl-i Sünnet kelam geleneğinin en önemli ekollerindendir.

0 0 0
Selefilik (Selefiyye) nedir? Selefilik nasıl ortaya çıkmıştır, temel görüşl..

Selefilik (Selefiyye), ayetler ve hadislerdeki kapalı ve mecazi ifadeleri yorumdan kaçınan Ehl-i Sünnet'in ilk ekolüdür. Yedi prensipleri vardır: takd..

0 0 0
Ehl-i Sünnet nedir?

Ehl-i Sünnet, kelami konularda çoğunluğu temsil eden görüşlerin ortak (çatı) adıdır. Üç ekol ile temsil edilir: Selefilik, Maturidilik ve Eş'arilik...

1 1 10
Mutezile mezhebinin temel ilkeleri (usul-i hamse, beş esas) nelerdir?

Mutezile mezhebinin beş temel iklesi vardır: tevhid, adalet, el menzile beynel menzileteyn, va'd ve'l va'id, emru bi'l-ma'ruf ve'n-nehyu ani'l-münker

0 0 0
Kaderiyye (Kaderilik) nedir? Kaderiyye nasıl ortaya çıkmıştır, temel görüşl..

Kaderiyye (Kaderilik), sorumluluk doğuran fiillerle ilgili ilahi kaderi reddedenlerin oluşturduğu itikadi bir mezheptir.

0 0 0
Cebriyye (Kadercilik) nedir? Cebriyye nasıl ortaya çıkmıştır, temel görüşle..

Cebriyye mezhebine göre insanın iradesi (tercihi, seçme hakkı) ve kudreti (bir işi yapmak için gerekli gücü) yoktur ve kaderine yazılanı yaşamakta mec..

0 0 0
Mutezile nedir? Mutezile nasıl ortaya çıkmıştır, temel görüşleri nelerdir?..

Mutezile, akla önem vererek akıl ile nakli uzlaştıran ve görüşlerini beş esas olarak sistemleştiren kelam ekolüdür.

0 0 0
Şia (Şiilik) nedir? Şia nasıl ortaya çıkmıştır, temel görüşleri nelerdir?..

Şia (Şiilik), Hz. Muhammed'den sonra Hz. Ali'nin imam (halife) olduğuna ve imametin Hz. Ali'nin soyundan devam ettiğine inan bir mezheptir. Şia (Şiile..

0 0 0
Mürcie nedir? Mürcie mezhebi nasıl ortaya çıkmıştır, temel görüşleri nelerd..

Mürcie, Hariciler'in aşırı fikirlerine tepki olarak doğmuş itikadi bir mezheptir. Büyük günah işleyen kişinin durumunu ahirete Allah'ın taktirine bıra..

1 0 9
Haricilik (Havaric) nedir? Haricilik nasıl ortaya çıkmıştır, temel görüşler..

Haricilik, hakem olayını bahane ederek Hz. Ali'nin ordusundan ayrılan bir grup tarafından oluşturulan siyasi bir fırkadır.

0 0 0
Dini yorum nedir? Din ile dini yorum arasındaki fark nedir?

Dinin, inanca dayalı (itikadi) hükümlerinin anlaşılması ile ameli hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya atılan farklı görüşlere dini yorum denir...

0 0 0
Dini yorum farklılıklarının ortaya çıkış sebepleri nelerdir?

Dini yorum farklılıklarının beşeri, sosyal, kültürel, coğrafi, siyasi etkenleri ile dini metinlerin anlaşılmasından ve düşünce hürriyetinden kaynaklı ..

0 0 0
Kelamda siyasi anlaşmazlıklar ve iç savaşlar dönemi (ilk fikri hareketler v..

Hilafet tartışmaları, Hz. Osman'ın şehit edilmesi, Cemel vakası ve Sıffin savaşı gibi siyasi anlaşmazlıklar ve iç savaşlar, itikadi konularda farklı s..

0 0 0
Hilafet tartışmalarının kelam ilmi için önemi nedir?

Hilafet tartışmaları, Hz. Muhammed'in vefatından sonra halife seçimiyle ilgili çıkan ihtilaflardır. Bu anlaşmazlıklar, Şia ve ehl-i sünnet arasında gö..

0 0 0
Kırtas hadisesinin kelam ilmi için önemi nedir?

Kırtas hadisesi, Şia ekolünün hilafet tartışmaları konusundaki en önemli argümanlarından biridir.

0 0 0
Necran hristiyanları ile Hz. Muhammed arasında geçen ve kelam ilmi için öne..

Necran'dan gelen bir grup hristiyan ile Hz. Muhammed arasında, Hz. İsa hakkında geçen tartışma, kelam ilminin yöntemi açısından önemli bir hadisedir...

0 1 0
Kelam ilminin diğer İslami ilimlerle ilişkisi nedir?

Kelam ilmi, İslami ilimlerin teorik temelini oluşturan disiplindir. Aynı zamanda kelam ilmi tefsir, hadis, fıkıh, mezhepler tarihi, tasavvuf gibi diğe..

0 0 0
Kelam ilminin bilimle olan ilişkisi nedir?

Kelam ilmi doğa (fizik, kimya gibi), beşeri (sosyoloji, psikoloji gibi) ve formel (mantık gibi) bilimler ile ilgilenir, onlardan elde ettiği bilgileri..

0 0 0
Basra ve Bağdat Mutezilesi ne demektir? Basra ve Bağdat Mutezilesi arasında..

Basra ve Bağdat Mutezilesi, Mutezile mezhebinin iki ana koludur. Basra ekolü fikri mücadeleleri ve teorik yanları ile, Bağdat ekolü siyasi görüşleri v..

0 0 0
Hz. Peygamber döneminde kelam nasıldı?

Hz. Peygamber döneminde kelam, bir ilim olmaktan ziyade Hz. Muhammed'in inançla ilgili sorulara bizzat cevap verdiği bir dönemdir.

0 0 0
Kelam ilmini doğuran etkenler nelerdir?

Kelam ilmini doğuran etkenler insan unsuru, siyasi faktörler, nasların anlaşılması, diğer din, kültür ve medeniyetlerle karşılaşma ve tercüme hareketl..

0 0 0
Kelam ilminin yöntemi nedir?

Kelam ilminin yöntemi vahiy, duyular ve aklın uyumuna dayanır ve bu üç bilgi kaynağından elde edilen bilgiler birbiriyle çelişmemelidir.

0 1 0
Kelam ilminin diğer isimleri nelerdir?

Kelam ilmi fıkh-ı ekber, akaid, usûlü’d-din, ilm-i tevhid, ilm-i istidlal ve nazar olarak da bilinir.

0 0 0
Kelam ilminin tanımı nedir?

Kelam ilmi, inanç esaslarını akli yöntemler kullanarak ve vahiy bilgisine dayanarak açıklayan ilim dalıdır.

1 1 8
Kelam ve felsefe arasındaki ilişki nedir?

Kelam ve felsefe çalışma alanları itibarıyla benzerlik gösteren disiplinlerdir. Aralarında bilgi kaynağı, amaç ve yöntem bakımından temel farklılıklar..

1 20 4 8
Kelam ilminin amacı nedir?

Kelam ilminin amacı, İslam inanç esaslarını tespit etmek ve onları akla ve vahye uygun şekilde açıklamaktır.

1 19 8 10
Kelam ilminin konusu nedir?

Kelam ilminin konusu, İslamın inanç alanıdır. Bu konular üç temel esas üzeredir: tevhid, nübüvvet, ahiret.