Din > Kur'an > SAMİ DİNLER > Hristiyanlığın Temelleri
0 0 0
Kanonik İncil nedir?

Hristiyanlıkta kanonik kabul edilen İncil'ler Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleridir.

0 14 2 2
Oniki Havari nedir?

İnciller’e göre Hz. İsa daha tebliğ faaliyetinin başında kendisine inananlardan oniki kişi seçmiş ve bunlara havari adını vermiştir.

0 0 0
Hristiyanlıkta enkarnasyon ne demektir?

Hristiyanlığın enkarnasyon doktrini, İsa Mesih'in insan bedeni almış Tanrı olduğu inancıdır.

0 0 0
Kutsal Üçleme (Teslis) nedir?

Teslis Hıristiyan doktrininde tanrının Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan oluşan üçlü doğasını ifade eder. Bunlar üç taht üzerinde oturan üç tanrı heyeti de..

0 0 0
Vaftiz nedir?

Vaftiz sözcüğü "suya batırmak, yıkamak" anlamlarına gelen Yunanca "vaptizo" sözcüğünden türemiştir. Vaftiz töreninde kişinin eski günahlı yaşama ölmes..

0 0 0
Hristiyanlıkta Mesih ne demektir?

Mesih, kelime manası olarak "kutsal yağ ile ovulmuş, meshedilerek kutsanmış" anlamına gelir. Terim olarak bazı inanç grupları tarafından "kurtarıcı ol..

0 1 0
Hristiyanlıkta 'asli günah' ve 'kefaret' ne demektir?

Asli günah, Adem ile Havva’nın yasak meyveden yemek suretiyle işledikleri ve nesilden nesile bütün insanlığa yayılan suçtur. İnsanlığı bu suçtan kurta..

1 1 5
Hristiyan adı nereden gelmiştir?

Hristiyan sözcüğünün kökeni, "mesih" kelimesinin Yunanca karşılığı olan "khristos" kelimesine dayanır. Mesih, "kutsal yağ ile ovulmuş" anlamına gelir...

0 0 0
Vaftizci Yahya kimdir?

Hıristiyanlıkta Vaftizci Yahya (John the Baptist) olarak bilinen Yahya, Yahudi bir aziz, vaiz ve peygamberdir. MS 27 yılı civarında İsa'yı Şeria Nehri..

1 2 1
Hristiyanlık'ta Kitab-ı Mukaddes (Kutsal Kitap) nedir?

Hıristiyanlığın kutsal kitabı Eski-Ahit ve Yeni-Ahit olmak üzere iki temel bölümden oluşan Kitab-ı Mukaddes'tir.

0 1 0
Yeni Ahit (İncil, Ahd-i Cedid) nedir?

Hristiyanlıkta kutsal kitap Kitab-ı Mukaddes (Bible)'dir; Eski-Ahit adı altında Yahudilerin kutsal yazıları ve Yeni-Ahit adı altında Hristiyan yazılar..

0 2 3
Eski Ahit (Eski Antlaşma, Ahd-i Atik) nedir?

Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet'te Tanrı'nın Musa ile bir ahit yaptığı kabul edilir. Hristiyanlar'a göre Tanrı ile insanlar arasındaki son ahid İ..

0 0 7
Aziz (elçi) Pavlus kimdir?

Pavlus ilk dönem Hristiyanlarına karşı çıkıp onlara şiddet uygulamıştır. Şam’daki inananları yakalayıp Kudüs’e getirmek için yola çıkan Pavlus, Şam yo..

0 0 0
Yahuda İskaryot kimdir?

Yahuda, Hz. İsa'yı ele veren havaridir. İskaryot, katil anlamına gelen Latince kökenli bir sözcüktür. Yahuda, Hz. İsa'yı ele verdiği için Yahuda İskar..