Din > Kur'an > İSLAM > Kelamda Bilgi
0 0 0
Selef metodu: Kıyasu'l-evla ile istidlal nedir?

Kıyasu'l-evla ile istidlal, Selefiyye akıl yürütme yöntemlerinden biridir.

0 0 0
Selef metodu: Ayetlerle istidlal nedir?

Ayetlerle istidlal, Selefiyye akıl yürütme yöntemlerinden biridir.

0 0 0
İstidlal yöntemleri: Analoji (temsil) nedir?

Analoji (temsil), parçadan parçaya (cüz'iden cüz'iye) ulaştıran istidlal yöntemidir.

0 0 0
İstidlal yöntemleri: Tümevarım (istikra) nedir?

Tümevarım (istikra), parçadan bütüne (cüz'iden külliye) ulaştıran istidlal yöntemidir.

0 0 0
İstidlal yöntemleri: Tümdengelim (ta'lil) nedir?

Tümdengelim (ta'lil), bütünden parçaya (külliden cüz'iye) ulaştıran istidlal yöntemidir.

0 0 0
Selef metodu (selef akidesi) nedir?

Selef metodu (selef akidesi), Ehl-i Sünnet'in kelam metodundan farklı bir yöntem izleyen ekolüdür. İki yöntemleri vardır: ayetlerle istidlal, kıyasu'l..

0 0 0
Zorunlu bilginin (zaruriyyat) çeşitleri nelerdir?

Zorunlu bilgi (zaruriyyat), kesinlik değerine göre altı çeşittir: evveliyyat (bedihiyyat), fıtriyyat, müşahedat, mücerrebat, mütevatirat, hadsiyyat..

0 0 0
Zanniyyat nedir? Zanniyyatın çeşitleri nelerdir?

Zanniyyat, zanni öncüllere dayanan önermelerdir. Kesinliğe yakınlık derecesine göre altı çeşittir: meşhurat, makbulat, müsellemat, vehmiyat, maznunat,..

0 0 0
Akli delil türleri (beş sanat) nedir?

Kelam ilminde öncüllerin kesinliklerine göre kıyas beş çeşittir: burhan, cedel, hitabet, şiir, mugalata (safsata).

0 0 0
Zanni delil nedir?

Zanni delil, zihinde onaylansa da aksi veya farklı ihtimallerin mümkün olduğu delildir.

0 0 0
Kat'i delil (yakini delil) nedir?

Kat'i delil, diğer ihtimalleri ortadan kaldıracak ve şüpheye imkan vermeyen delildir.

0 0 0
İstidlal yöntemleri: Bir şeyin sıhhati ve fesadıyla benzeri bir şeyin sıhha..

Bir şeyin doğruluğundan benzerinin doğruluğuna, bir şeyin yanlışlığından benzerinin yanlışlığına delil getirmektir.

0 0 0
İstidlal yöntemleri: İttifak edilene dayanarak ihtilaf edileni tespit etme ..

İttifak edilene dayanarak ihtilaf edileni tespit etme, uzlaşılan bir konuyu kullanarak anlaşmazlığa düşülen konu hakkında kıyas etme yöntemidir...

0 0 0
İstidlal yöntemleri: Sebr ve taksim metodu nedir?

Sebr ve taksim metodu, bir konu hakkındaki ihtimallerden bir tanesi kalana dek diğerlerinin çürütülmesine dayanan kelam ilminde kullanılan bir istidla..

0 0 0
İstidlal yöntemleri: İnikas'ı-edille nedir?

İnikas'ı edille, delilin yanlışlığının iddianın yanlışlığını gösterdiğini öne süren bir istidlal yöntemidir.

0 0 0
İstidlal yöntemleri: Şahidin gaibe delil getirilmesi nedir?

Şahidin gaibe delil getirilmesi, bilinenden (şahit) yola çıkarak bilinmeyen (gaib) hakkında hüküm vermektir.

0 0 0
İstidlal yöntemleri: Dilin kelimelere verdiği belli manalarla istidlal etme..

Dilin kelimelere verdiği belli manalarla istidlal etmek, kelimelere bağlamına ve dil kurallarına uygun şekilde anlam vermektir.

0 0 0
Kelam ilminde aklın ilkeleri: mükemmellik ve eksiklik nedir?

Eksikliği ve muhtaçlığı olmayan Allah mükemmeldir. Mükemmel olandan kötü fiil çıkmaz.

0 0 0
Kelam ilminde aklın ilkeleri: vücup ve imkan nedir?

Allah, hiçbir durumda yokluğu düşünülemeyen varlığı zorunlu olan (vücup) olan; yaratılmışlar ise olup olmaması mümkün (imkan) olanlardır...

0 1 0
Kelam ilminde aklın ilkeleri: nefiy ve ispat nedir?

Bir şeyin olumlu hali (ispatı, kanıtı) ile olumsuz hali (nefiy) aynı anda birlikte var olamaz, yok olamaz.

0 0 0
İstidlal (akıl yürütme) nedir?

İstidlal, akıl yürüterek hüküm vermek, öncüller kullanarak ispat etmektir.

0 0 0
Yakini bilginin dereceleri nelerdir? İlme'l-yakin, ayne'l-yakin, hakka'l-ya..

Yakini bilgi, ifade ettiği kesinlik seviyesine göre üç derecedir: ilme'l-yakin, ayne'l-yakin, hakka'l-yakin.

0 0 5
Kesinlik ifade edip etmeme bakımından nakli delil türleri nelerdir?

Nakli delillerin dereceleri şunlardır: kat'i delalet, sübutu kat'i manaya delaleti zanni, sübutu zanni manaya delalet kat'i, zanni delalet

0 0 0
Nakli delil nedir?

Nakli delil, bütün öncülleri doğru haber (ayet ve hadis) olan delildir.

0 0 0
Akli delil nedir? Kelam ilmine göre aklın ilkeleri nelerdir?

Akli delil, tüm öncülleri akla dayanan veya akıl yürütme ile elde edilen delildir. Kelamda aklın ilkeleri üçtür: nefiy ve ispat, vücup ve imkan, mükem..

0 0 0
Kelam ilminde kullanılan istidlal (delillendirme) yöntemleri nelerdir?

Kelam ilminde kendine has delillendirme yöntemleri geliştirildiği gibi felsefe ve mantık ilmi ile ortak yöntemler de kullanılmıştır.

0 0 0
Kelam ilminde delil çeşitleri nelerdir?

Deliller kaynağına göre akli-nakli delil, kesinliğine göre kat'i-zanni delil olmak üzere ikiye ayrılır.

0 0 0
Kelam ilminde delil ne demektir?

Delil, bilinmesiyle başka bir şey hakkında hüküm vermeye götüren, kanıtlanması istenene ulaştıran araçtır.

0 0 0
Yakini bilgi ve zanni bilgi ne demektir?

Yakini bilgi, kesinlik ifade eden; zanni bilgi şüpheli olan haberdir.

0 0 0
Burhani bilgi ve hatabi bilgi ne demektir?

Burhani bilgi, bir delile dayanan ve kesinlik ifade eden; hatabi bilgi, şüpheli delillere dayanan ve kesinlik ifade etmeyen akli bilgidir.

0 0 0
Akli bilgi ve nakli bilgi ne demektir?

Kelam ilmine göre akli bilgi akıl yoluyla üretilen, nakli bilgi başkalarından haber vasıtasıyla elde edilen bilgidir.

0 2 0
Zaruri (zorunlu, bedihi) bilgi ve kesbi (kazanılmış, iktisabi, nazari, isti..

Zaruri bilgi (zorunlu bilgi), doğrudan doğruya zihinde oluşan apaçık bilgidir. Kesbi bilgi (kazanılmış bilgi), önceki bilgiler üzerinde düşünülerek ve..

0 2 8
Kadim bilgi ve hadis (muhdes) bilgi ne demektir?

Allah'ın bilgisi öncesiz ve sonrasız anlamında gelen kadim, insanın bilgisi ise sonradan oluşmuş, yaratılmış anlamına gelen hadis bilgidir.

0 0 0
Kelam ilmine göre bilgi çeşitleri nelerdir?

Kelam ilminde bilgi kadim bilgi ve hadis bilgi olmak üzere ikiye ayrılır. Hadis bilgi, zaruri ve kesbi bilgi ile akli bilgi ve nakli bilgi olmak üzere..

0 0 0
Kelam ilmine göre bilginin tanımı nedir?

Kelam ilmine göre bilgi, bilen özne ile bilinen nesne arasındaki bağdır.

0 0 0
Kelam ilminde bilgi kaynakları: haber nedir?

Kelam ilmine göre üç tür bilgi edinme yolu var: duyular, haber ve akıl. Haber, Kur'an ayetleri ve hadislerden elde edilen bilgilerdir.

0 0 0
Kelam ilminde bilgi kaynakları: duyular nedir?

Kelam ilmine göre üç tür bilgi edinme yolu var: duyular, haber ve akıl. Duyular, dış dünya hakkında bilgi verir.

0 0 0
Kelam ilminde bilgi kaynakları: akıl nedir?

Kelam ilmine göre üç tür bilgi edinme yolu var: duyular, haber ve akıl. Akıl, kendiliğinden apaçık bilinen bilgilerin ve akıl yürütmeler yoluyla sonra..

0 0 10
Kelam ilminde bilgi kaynakları (bilgi edinme yolları) nelerdir?

Kelam ilmine göre bilgi üç yoldan edinilir: duyular, haber ve akıl.