Makale > Fen > BİYOLOJİ > Canlıların Sınıflandırılması
0 00
Damarlı tohumsuz bitki ne demektir?

Damarlı tohumsuz bitkiler, tohum ve çiçek oluşumu görülmeyen fakat iletim demetlerine sahip bitkilerdir. En iyi bilinen örnekleri kibrit otları, at ku..

0 00
Damarsız tohumsuz bitki ne demektir?

Damarsız tohumsuz bitkiler, tohum ve çiçek oluşumu görülmeyen, iletim demetleri olmayan ilkel bitkilerdir. En iyi bilinen örnekleri ciğer otları, boyn..

0 00
Kapalı tohumlu bitki ne demektir?

Kapalı tohumlu bitkilerin gerçek çiçekleri vardır. Tohum taslağı yumurtalığın içinde kapalı şekilde bulunur. Tohum meyve ile çevrelenmiştir...

0 00
Açık tohumlu bitki ne demektir?

Açık tohumlu bitkilerin tohumları meyve ile korunmaz, açıkta bulunur. Kozalaklı bitkiler (çam ağacı gibi) açık tohumlu bitkilerdir.

0 00
Tohumlu bitki (çiçekli bitki) ne demektir?

Tohumlu (çiçekli) bitkiler, tohum ve çiçek oluşturabilen ve tohumla üreyen bitkilerdir. Tohumsuz bitkilere göre daha gelişmiş yapılardır.

0 00
Tohumsuz bitki (çiçeksiz bitki) ne demektir?

Tohumsuz (çiçeksiz) bitkiler, tohum ve çiçek oluşumu görülmeyen, sporlar vasıtasıyla çoğalan bitkilerdir. En çok bilinen örnekleri kara yosunları ve e..

0 00
Bitkilerin temel kısımları ve görevleri nelerdir?

Bitkiler temelde üç kısımdan oluşur: topraktan su ve mineralleri alan kök, bitkiyi dik tutan gövde ve fotosentezin yapıldığı yapraklar.

0 00
Bitkilerin canlılık ve doğa için önemi nedir?

Bitkiler, birçok canlı için besin ve oksijen kaynağı olmanın yanı sıra barınak, yakıt, araç gereç yapımı, sağlıklı yaşam ve tedavi gibi birçok alanda ..

0 00
Bitkiler alemi nasıl sınıflandırılır?

Bitkiler alemi, bitkilerin iletim demetlerine ve tohum yapısına sahip olmasına göre sınıflandırılır: tohumsuz bitkiler, damarsız ve damarlı; tohumlu b..

0 00
Bitkiler aleminin genel özellikleri nelerdir?

Canlılar alemindeki altı alemden biri olan bitkiler, ökaryot çok hücreli ototrof organizmalardır. Bitkiler birçok canlı için besin ve oksijen kaynağı,..

0 00
Mantarların canlılık ve doğa için önemi nedir?

Çürükçül mantarlar organik maddelerin doğaya geri dönüşünde rol oynarlar. Parazit mantarlar bitki ve insanlara zarar verse de mantarların birçok fayda..

0 00
Mantarların sporla çoğalması ne demektir?

Mantarların ürettikleri sporlar uygun şartlarda gelişerek büyürler. Böylece mantarlar doğada geniş alanlara yayılabilir.

0 00
Mantarlar ile bitkiler arasındaki benzer ve farklı yönler nelerdir?

Mantarlar hareket edemedikleri ve sporla çoğaldıkları için bitkilere benzetilir. Heterotrof olmaları ve kök, gövde, yaprak gibi yapılara sahip olmamal..

0 00
Mantarlar aleminin özellikleri nelerdir?

Mantarlar, ökaryot çok hücreli heterotrof organizmalardır ve canlılar alemindeki altı alemden biridir.

0 00
Protozoa (protozoon) nedir?

Protozoa, protista aleminin alt alemidir. Ökaryot ve tek hücreli üyelere sahip dört şubeden oluşur: kök ayaklılar, silliler, kamçılılar, sporlular...

0 00
Cıvık mantarların genel özellikleri nelerdir?

Cıcık mantarlar, bir araya geldiklerinde balçığı andıran biçimde hareket eden ve çürüyen organik maddelerle beslenen ökaryot, heterotrof tek hücreli p..

0 00
Alglerin (yosun) genel özellikleri nelerdir?

Algler (yosun), ökaryotik tek ya da çok hücreli protista alemi üyeleridir. Algler fotosentez yapabilirler.

0 00
Sporluların (plazmodyum) genel özellikleri nelerdir?

Sporlular parazit olarak yaşayan tek hücreli protista alemi üyeleridir. En iyi bilinen sporlu sıtma hastalığına neden olan plazmodyumdur.

0 00
Sillilerin (kirpikliler, paramesyum, terliksi hayvan) genel özellikleri nelerdir?

Silliler (kirpikliler) hareket etmelerine yardımcı silleri olan ökaryotik tek hücreli protista alemi üyeleridir. Paramesyum (terliksi hayvan), en çok ..

0 00
Yalancı ayaklıların (kök ayaklı, amip) genel özellikleri nelerdir?

Kök ayaklılar, sitoplazma uzantıları şeklindeki yalancı ayakları sayesinde hareket edebilen ökaryotik tek hücreli protista alemi üyeleridir. En çok bi..

0 00
Kamçılıların (öglena) genel özellikleri nelerdir?

Kamçılılar, hareket etmelerine yardımcı kamçıları olan ökaryotik tek hücreli protista alemi üyeleridir. Öglena, en çok bilinen kamçılı protisttir ve f..

0 00
Protistlerin (protista alemi) genel özellikleri nelerdir?

Protistler, ökaryotik hücre yapısına sahip çoğunluğu tek hücreli mikroorganizmalardır. Protista alemi altı kategoride incelenir: kamçılılar, kök ayakl..

0 00
Arkebakterileri bakterilerden ayırt etmeye yarayan özellikler nelerdir?

Arkebakterilerin hücre duvarları ve hücre zarları, RNA ve DNA yapıları bakterilerinkinden farklıdır. Arkebakteriler bakterilere göre çok daha zorlu o..

0 00
Arkebakterilerin (arkeler alemi) genel özellikleri nelerdir?

Arkebakteriler (arkeler) diğer canlıların yaşayamayacağı oksijensiz ve sıcak, tuzlu, asidik gibi zorlu ortamlarda yaşayabilen, bakteri benzeri tek hü..

0 00
Bakterilerin solunum şekli nedir?

Bakterilerin solunum şekli bakterinin oksijene olan ihtiyacına göre dört çeşittir: zorunlu aerob, zorunlu anaerob, geçici anaerob, geçici aerob...

0 00
Heterotrof bakteri ne demektir?

Heterotrof bakteri, besin ihtiyacını dışarıdan karşılayan bakteridir. Parazit ve saprofit (çürükçül, ayrıştırıcı) olmak üzere iki çeşit heterotrof bak..

0 00
Fotosentetik ve kemosentetik bakterilerin benzer ve farklı yönleri nelerdir?

Fotosentetik ve kemosentetik bakteriler besin üretimi için karbondioksit kullanılar. Fotosentetik bakteriler enerjiyi güneşten alır, kemosentetik bakt..

0 00
Ototrof bakteri ne demektir?

Ototrof bakteri, kendi besinini üretebilen bakteridir. Enerji kaynağı olarak güneş ışığını kullananlara fotoototrof bakteri, kimyasal enerjiyi kullana..

1 010
Endospor nedir?

Endospor, bakteriler tarafından oluşturulan zor ortam koşullarına dayanıklı yapılardır.

0 00
Bakterilerin canlılık ve doğa için önemi nedir?

Bakteriler, canlılık ve doğal denge için çok önemli organizmalardır. Ayrıca bakteriler besin, sağlık, sanayi gibi alanlarda etkin olarak kullanılmakta..

0 00
Bakteriler nasıl sınıflandırılır?

Bakteriler dış görünüşlerine, hücre duvarı yapılarına, oksijene olan ihtiyaçlarına ve besin elde etme yöntemlerine göre dört ana başlık altında incele..

0 010
Bakterilerin üreme şekli nedir?

Bakteriler ikiye bölünmek suretiyle eşeysiz ürerler.

0 20
Bakterilerin hücre yapısı nasıldır?

Bakteri hücresi tek hücreli prokaryot yapıdadır. Dış kısmı hücre zarı, hücre duvarı, kapsül, pilus ve kamçıdan; iç kısmı sitoplazma, ribozom ve DNA'da..

0 00
Bakterilerin genel özellikleri nelerdir?

Bakteriler tek hücreli, eşeysiz üreyen, prokaryot mikroorganizmalardır. Bakteri türleri çok fazla çeşitlilik gösterir ve farklı ortam koşullarında yaş..

0 31
Canlılar alemi kaça ayrılır?

Canlılar alemi, altı alemden oluşur. Bakteriler ve arkebakteriler, prokaryot; protistalar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar ökaryot hücre yapısına sah..

0 110
Alem nedir? Canlılar alemi ne demektir?

Canlılar alemi, bütün canlıları kapsayan eden en üst birimdir. Canlılar alemi altı alemden oluşur: bakteriler, arkebakteriler, protistler, mantarlar, ..

0 00
Doğal sınıflandırma birimleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Sınıflandırma birimleri arasında ortak özellikler bakımından özelden genele doğru hiyerarşik bir ilişki vardır.

0 010
Sınıflandırma birimleri nelerdir?

Canlıların sınıflandırılmasında hiyerarşiye dayanan yedi kategori vardır: tür, cins, aile, takım, sınıf, şube, alem

0 010
İkili sınıflandırma (ikili adlandırma) sistemi nedir?

Türlerin Latince iki kelime ile ifade edilmesine ikili adlandırma sistemi denir.

0 00
Tür nedir?

Tür, canlıların sınıflandırılma birimlerinden en küçüğüdür. Aynı türe ait canlıların birçok ortak ve benzer özellikleri vardır ve ürediklerinde doğur..

0 40
Homolog organ nedir?

Kökenleri ve genel yapıları aynı, fakat işlevleri benzer ya da farklı organlara homolog organ denir.

0 20
Analog organ ne demektir?

Analog organ, kuş kanadı ve böcek kanadı gibi benzer görevlere sahip farklı kökenlerden gelen organlardır.

0 110
Canlıların sınıflandırılmasının tarihsel gelişimi nasıl olmuştur?

Canlıların sınıflandırılmasında tarih boyunca birçok bilim adamı katkıda bulunmuştur. Bunlardan en önemlileri Aristoteles, John Ray ve Carolus Linnaeu..

1 210
Doğal (filogenetik) sınıflandırma nedir?

Canlıların köken benzerlikleri, akrabalık dereceleri ve genetik bilgileri gibi özelliklerine dayanılarak sınıflandırılmasına doğal (filogenetik) sınıf..

0 00
Yapay (ampirik, sûni) sınıflandırma nedir?

Canlıların dış görünüşlerine, sahip oldukların organların görev benzerliklerine ve yaşadıkları ortama göre gruplandırılmasına yapay (ampirik, sûni) sı..