Son Eklenenler
0 00
Selefilik (Selefiyye) nedir? Selefilik nasıl ortaya çıkmıştır, temel görüşl..

Selefilik (Selefiyye), ayetler ve hadislerdeki kapalı ve mecazi ifadeleri yorumdan kaçınan Ehl-i Sünnet'in ilk ekolüdür. Yedi prensipleri vardır: takd..

0 00
Ehl-i Sünnet ekollerinin temel görüşleri nelerdir?

Ehl-i Sünnet ekolleri Allah'ın sıfatlarının olması, iman-amel ilişkisi, imamet, büyük günah, kader gibi konularda temelde ortak görüşlere sahiptir...

0 00
Maturidilik ve Eş'arilik arasındaki görüş farklılıkları nelerdir?

Ehl-i Sünnet ekolleri Maturidilik ve Eş'arilik arasında birçok ortak görüş olsa da birtakım görüş farklılıkları da vardır.

0 00
Eş'arilik ekolünün temel görüşleri nelerdir?

Eş'arilik ekolünün uluhiyet, özgür irade, büyük günah, iman-amel ilişkisi ve nübüvvet alanında kendine özgü görüşleri vardır.

0 00
Eş'arilik (Eş'ariye) nedir?

Eş'arilik (Eş'ariye), Maturidilik ile birlikte Ehl-i Sünnet kelam geleneğinin en önemli ekollerindendir.

0 00
Maturidilik ekolünün temel görüşleri nelerdir?

Maturidilik ekolünün uluhiyet, özgür irade, büyük günah, iman-amel ilişkisi ve nübüvvet alanında kendine özgü görüşleri vardır.

0 00
Maturidilik (Maturidiyye) nedir?

Maturidilik (Maturidiyye), akıl ile nakli dengeleyen Ehl-i Sünnet kelam ekolüdür.

0 00
Ehl-i Sünnet nedir?

Ehl-i Sünnet, kelami konularda çoğunluğu temsil eden görüşlerin ortak (çatı) adıdır. Üç ekol ile temsil edilir: Selefilik, Maturidilik ve Eş'arilik...

0 00
Basra ve Bağdat Mutezilesi ne demektir? Basra ve Bağdat Mutezilesi arasında..

Basra ve Bağdat Mutezilesi, Mutezile mezhebinin iki ana koludur. Basra ekolü fikri mücadeleleri ve teorik yanları ile, Bağdat ekolü siyasi görüşleri v..

0 00
Mutezile mezhebinin temel ilkeleri (usul-i hamse, beş esas) nelerdir?

Mutezile mezhebinin beş temel iklesi vardır: tevhid, adalet, el menzile beynel menzileteyn, va'd ve'l va'id, emru bi'l-ma'ruf ve'n-nehyu ani'l-münker

0 00
Mutezile nedir? Mutezile nasıl ortaya çıkmıştır, temel görüşleri nelerdir?..

Mutezile, akla önem vererek akıl ile nakli uzlaştıran ve görüşlerini beş esas olarak sistemleştiren kelam ekolüdür.

0 00
Cebriyye (Kadercilik) nedir? Cebriyye nasıl ortaya çıkmıştır, temel görüşle..

Cebriyye mezhebine göre insanın iradesi (tercihi, seçme hakkı) ve kudreti (bir işi yapmak için gerekli gücü) yoktur ve kaderine yazılanı yaşamakta mec..

0 00
Kaderiyye (Kaderilik) nedir? Kaderiyye nasıl ortaya çıkmıştır, temel görüşl..

Kaderiyye (Kaderilik), sorumluluk doğuran fiillerle ilgili ilahi kaderi reddedenlerin oluşturduğu itikadi bir mezheptir.

0 00
Mürcie nedir? Mürcie mezhebi nasıl ortaya çıkmıştır, temel görüşleri nelerd..

Mürcie, Hariciler'in aşırı fikirlerine tepki olarak doğmuş itikadi bir mezheptir. Büyük günah işleyen kişinin durumunu ahirete Allah'ın taktirine bıra..

0 00
Şia (Şiilik) nedir? Şia nasıl ortaya çıkmıştır, temel görüşleri nelerdir?..

Şia (Şiilik), Hz. Muhammed'den sonra Hz. Ali'nin imam (halife) olduğuna ve imametin Hz. Ali'nin soyundan devam ettiğine inan bir mezheptir. Şia (Şiile..

0 00
Haricilik (Havaric) nedir? Haricilik nasıl ortaya çıkmıştır, temel görüşler..

Haricilik, hakem olayını bahane ederek Hz. Ali'nin ordusundan ayrılan bir grup tarafından oluşturulan siyasi bir fırkadır.

0 00
Mezhep, fırka, ekol nedir?

Dini yorum farklılıklarını mezhepler ayet ve hadislerin yorumuna, fırkalar siyasi nedenlere ve ekoller ise fikri bir harekete dayandırırlar.

0 00
Necran hristiyanları ile Hz. Muhammed arasında geçen ve kelam ilmi için öne..

Necran'dan gelen bir grup hristiyan ile Hz. Muhammed arasında, Hz. İsa hakkında geçen tartışma, kelam ilminin yöntemi açısından önemli bir hadisedir...

0 00
Kelamda siyasi anlaşmazlıklar ve iç savaşlar dönemi (ilk fikri hareketler v..

Hilafet tartışmaları, Hz. Osman'ın şehit edilmesi, Cemel vakası ve Sıffin savaşı gibi siyasi anlaşmazlıklar ve iç savaşlar, itikadi konularda farklı s..

0 00
Hz. Peygamber döneminde kelam nasıldı?

Hz. Peygamber döneminde kelam, bir ilim olmaktan ziyade Hz. Muhammed'in inançla ilgili sorulara bizzat cevap verdiği bir dönemdir.

0 00
Hilafet tartışmalarının kelam ilmi için önemi nedir?

Hilafet tartışmaları, Hz. Muhammed'in vefatından sonra halife seçimiyle ilgili çıkan ihtilaflardır. Bu anlaşmazlıklar, Şia ve ehl-i sünnet arasında gö..

0 00
Kırtas hadisesinin kelam ilmi için önemi nedir?

Kırtas hadisesi, Şia ekolünün hilafet tartışmaları konusundaki en önemli argümanlarından biridir.

0 00
Kelam ilmini doğuran etkenler nelerdir?

Kelam ilmini doğuran etkenler insan unsuru, siyasi faktörler, nasların anlaşılması, diğer din, kültür ve medeniyetlerle karşılaşma ve tercüme hareketl..

0 00
Dini yorum farklılıklarının ortaya çıkış sebepleri nelerdir?

Dini yorum farklılıklarının beşeri, sosyal, kültürel, coğrafi, siyasi etkenleri ile dini metinlerin anlaşılmasından ve düşünce hürriyetinden kaynaklı ..

0 00
Dini yorum nedir? Din ile dini yorum arasındaki fark nedir?

Dinin, inanca dayalı (itikadi) hükümlerinin anlaşılması ile ameli hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya atılan farklı görüşlere dini yorum denir...

0 00
Kelam ilminin bilimle olan ilişkisi nedir?

Kelam ilmi doğa (fizik, kimya gibi), beşeri (sosyoloji, psikoloji gibi) ve formel (mantık gibi) bilimler ile ilgilenir, onlardan elde ettiği bilgileri..

0 00
Kelam ilminin diğer İslami ilimlerle ilişkisi nedir?

Kelam ilmi, İslami ilimlerin teorik temelini oluşturan disiplindir. Aynı zamanda kelam ilmi tefsir, hadis, fıkıh, mezhepler tarihi, tasavvuf gibi diğe..

0 00
Kelam ilminin yöntemi nedir?

Kelam ilminin yöntemi vahiy, duyular ve aklın uyumuna dayanır ve bu üç bilgi kaynağından elde edilen bilgiler birbiriyle çelişmemelidir.

0 00
Kelam ilminin diğer isimleri nelerdir?

Kelam ilmi fıkh-ı ekber, akaid, usûlü’d-din, ilm-i tevhid, ilm-i istidlal ve nazar olarak da bilinir.

0 00
Kelam ilminin tanımı nedir?

Kelam ilmi, inanç esaslarını akli yöntemler kullanarak ve vahiy bilgisine dayanarak açıklayan ilim dalıdır.

0 00
Virüslerin neden olduğu hastalıklar nelerdir?

Virüslerin neden olduğu hastalıklardan en çok bilinenleri şunlardır: AIDS, kuduz, herpes, grip, hepatit, kabakulak, frengi, kızamık, siğil, çiçek, sar..

0 00
Viral hastalık (viral, virütik enfeksiyon) ne demektir?

Viral (virütik) hastalık, virüslerin neden olduğu hatalıklardır.

0 00
Litik döngü ve lizogenik döngü nedir?

Bakteriyofajların çoğalma döngülerinin son aşaması olan parçalama (liziz), fajın bakteri hücresini parçalayarak (litik döngü) ya da parçalamaksızın (l..

0 00
Bakteriyofaj nedir?

Bakteriyofaj ya da kısaca faj, bakteri enfekte eden (parçalayıp zarar veren, bakteri yiyen) virüslere verilen addır.

0 00
Virüsler nasıl çoğalır?

Virüsler, bağlandıkları konak hücreye genetik materyallerini (DNA, RNA) aktardıktan sonra hücrenin kaynaklarını kullanarak çoğalırlar.

0 00
Virüsler nasıl keşfedilmiştir?

Virüslerin varlığına dair ilk düşünceler 1886 yılında tütün mozaik hastalığına neden olan varlıklar incelenirken ortaya çıkmıştır.

0 00
Virüsler canlı mıdır cansız mıdır?

Virüsler, hücresel bir yapıya ve metabolizmaya sahip olmadıkları için cansız; genetik materyale (DNA, RNA) sahip oldukları, çoğaldıkları ve mutasyona ..

0 00
Virüslerin özellikleri nelerdir?

Virüsler, ancak bir konak hücrede çoğalabilen, genetik materyale sahip hem canlılara hem de cansızlara ait özellikler taşıyan biyolojik varlıklardır...

0 010
Bakterilerin üreme şekli nedir?

Bakteriler ikiye bölünmek suretiyle eşeysiz ürerler.

0 00
Hayvanlar aleminin genel özellikleri nelerdir?

Canlılar alemindeki altı alemden biri olan hayvanlar, ökaryot çok hücreli heterotrof organizmalardır. Hayvanlar alemi omurgasız hayvanlar, ilkel korda..

0 00
Hayvanların canlılık ve doğa için önemi nedir?

Hayvanlar birçok yönüyle ekolojik dengenin ve doğanın, çeşitli kullanım alanları ile insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır.

0 00
Hayvanlar aleminde sınıflandırmaya örnek verir misiniz?

Ev kedisi, kaplan, aslan, kurt ve köpek hayvanlar aleminde, omurgalılar şubesinde, memeliler sınıfında, etçiller takımında yer alır. Fakat kedigiller ..

0 00
Hayvanlar alemindeki canlıların sınıflandırılmasında rol oynayan temel fakt..

Hayvanlar alemindeki canlıların sınıflandırılmasında gelişmişlik düzeyini gösteren hücre çeşitliliği, embriyonik tabaka sayısı, vücut boşlukları ve si..

0 00
Vücut simetrisi ne demektir?

Vücut simetrisi, vücudun benzer parçalara ayrılabilmesini ifade eder. Doğada en çok karşılaşılan türleri radyal ve bilateral simetridir.

0 08
Hayvanlar Alemi: İlkel kordalı hayvanların özellikleri nelerdir?

İlkel kodalılar, hayvanlar aleminde kordalı özelliği taşıyan ve omurgasızlardan omurgalılara geçiş formu olarak değerlendirilen hayvan subesidir...

0 00
Hayvanlar Alemi: Kordalılar ne demektir?

Kordalılar, ilkel kordalıları ve omurgalıları kapsayan bir sınıflandırma grubudur. Kordalılarda görülen dört ortak özellik vardır: sinir kordonu, soto..

0 10
Hayvanlar Alemi: Omurgalı hayvanların özellikleri nelerdir?

Omurgalı hayvanlar, hayvanlar aleminde yer alan ve gelişmiş hayvanların bulunduğu bir şubedir. Beş sınıftan oluşur: balıklar, iki yaşamlılar, sürüngen..

0 10
Hayvanlar Alemi: Omurgasız hayvanların özellikleri nelerdir?

Omurgasız hayvanlar, hayvanlar aleminde yer alan bir şuberdir. Bu hayvanların vücudunda destek görevi gören omurga bulunmaz. Altı gruba sınıfa ayrılır..

0 00
Memeliler: Plasentalı memelilerin özellikleri nelerdir?

Plasentalı memeliler, embriyonik gelişimin dişi bireyin karnında tamamlandığı ve ardından doğumun gerçekleştiği memeli hayvan grubudur.

0 00
Memeliler: Keseli memelilerin özellikleri nelerdir?

Keseli memeliler, yavruların doğumdan sonra anne bireyin karın bölgesindeki kese içinde gelişimlerini tamamladığı memeli hayvan grubudur. Kanguru ve k..