Makale > Fen > KİMYA > Bağlar
1 0 9
Hidrojen bağlarının maddenin fiziksel özelliklerine etkisi nedir?

Molekülleri arasında hidrojen bağları olması maddenin kaynama noktasını arttırır ve birbiri içinde çözünmesini kolaylaştırır.

0 1 0
Hidrojen bağı ile suyun yüzey gerilimi arasındaki ilişki nedir?

Suyun yüzey geriliminin kaynağı, su moleküllerinin suyun serbest yüzeyinde hidrojen bağlarının etkisine maruz kalmaması ve bu yüzden su yüzeyinin aşağ..

1 25 10 8
London dağılım kuvvetleri nedir?

London kuvvetleri, apolar moleküller ya da soy gaz taneciklerinin geçici kutuplaşması (indüklenmiş dipol) sonucunda birbirlerine uyguladıkları zayıf ç..

6 28 21 10
İyon-dipol etkileşimi (kuvveti) nedir?

İyon-dipol etkileşimi, kalıcı dipol polar molekülleri ile pozitif veya negatif yüklü iyonlar arasında meydana gelen zayıf bağlardır.

8 55 25 7
Dipol-dipol etkileşimi (kuvveti) nedir?

Dipol-dipol etkileşim, polar moleküller arasında oluşan ve elektrostatik çekim kuvvetine dayanan fiziksel bağlardır.

15 88 26 8
Dipol nedir, kalıcı ve indüklenmiş (geçici) dipol ne demektir?

Dipol, bir tanecikte oluşan kısmi yükleri yani kutuplaşmayı ifade eder. Polar moleküller kalıcı, apolar moleküller ise geçici dipoldür.

1 43 11 10
Moleküllerin polar ya da apolar olması erime kaynama noktasını ve çözünmeyi..

Polar moleküllerin erime ve kaynama noktası, apolar moleküllere göre daha yüksektir. Benzer yapıdaki moleküllerin birbirleri içinde çözünmesi beklenir..

16 105 77 6
Moleküllerin polar ya da apolar olması ne demektir?

Bir molekülün polar ya da apolar olması molekül üzerindeki yük dağılımının simetrisiyle ilgilidir. Dağılım simetrik ise molekül apolar, bileşke kuvvet..

4 21 14 7
Kovalent bağların polar ya da apolar olması ne demektir?

Kovalent bağların polar ya da apolar olması etkileşimde olan ametallerin ortaklaşa kullanılan elektrona sahip çıkma eğilimeri (uyguladığı çekim kuvvet..

4 25 4
İyonik bileşikler suda nasıl çözünür?

İyonik bileşiklerin sulu çözeltisinde su molekülleri iyonların etrafını sararak bileşiğin iyonlarına ayrılmasına neden olur.

2 19 6 8
İyonik bileşiklerin özellikleri nelerdir?

İyonik bileşiklerin kristal örgülü bağ yapısı nedeniyle erime sıcaklıkları yüksektir, katı haldeyken elektrik akımını iletemezler ve şekillendirilemez..

2 21 9 7
İyonik bileşiklerin kristal örgü bağı ne demektir?

İyonik bağları oluşturan iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetleri, bileşiğin düzenli yapıda kristal örgüler şeklinde yapılanmasına neden olur..

0 11 2 5
Metalik bağlardan kaynaklanan özellikler nelerdir?

Metal atomlarında serbest dolaşan elektronlar metallerin parlaklık, işlenebilme, sertlik, erime noktası ve elektrik iletkenliği gibi özelliklerini doğ..

2 17 13 10
Kimyasal bağ (güçlü etkileşim) nedir?

Molekül oluşturan atomları bir arada tutan güçlü etkileşimlere kimyasal bağ denir. İyonik, kovalent ve metalik olmak üzere üç tür kimyasal bağ vardır...

2 4 10
Kimyasal türler arasındaki etkileşimler nelerdir?

Atom, molekül ve iyonlar arasında itme-çekmeye dayanan çekim kuvveti nedeniyle zayıf fiziksel bağlar ve güçlü kimyasal bağlar oluşur.

14 65 24 8
Hidrojen bağı nedir?

Hidrojenin elektronegatifliği yüksek flor, oksijen ve azot atomlarıyla yaptığı bileşiklerde hidrojen atomlarının komşu moleküllere uyguladığı çekim ku..

7 42 25 8
Moleküllerin polarlığı apolarlığı nasıl belirlenir?

Moleküllerin polarlığı apolarlığı, molekülü oluşturan bağların geotmerisine ve simetrisine dolayısıyla bağların bileşke kuvvetine bakılarak belirlenir..

5 43 13 7
Van der Waals kuvvetleri (etkileşimleri) nedir?

Van der Waals kuvvetleri, moleküller arasındaki etkileşimlerden kaynaklanan zayıf çekim kuvvetleridir.

2 20 22 6
Fiziksel bağ (zayıf etkileşim) nedir?

Fiziksel bağ, moleküller arasında meydana gelen çekim kuvvetidir. Molekül içinde oluşan kimyasal bağlara kıyasla zayıf etkileşimlerdir.

2 28 10 6
Metalik bağ nedir?

Metalik bağ, metal atomlarını bir arada tutan ve metal içerisinde serbest dolaşan elektronlar ile pozitif iyonlar arasında oluşan elektriksel çekim ku..

2 15 7 7
Apolar kovalent bağ nedir?

Aynı cins ametal atomları arasında elektron paylaşılarak oluşan kutupsuz bağa apolar kovalent bağ denir.

0 12 5 5
Polar kovalent bağ nedir?

Polar kovalent bağ, farklı tür ametal atomlarının ortaklaşa kullandığı elektronlara farklı çekim kuvveti uygulaması sonucunda oluşan pozitif ve negati..

0 4 0
Kovalent bağlar nasıl oluşur?

Kovalent bağlar, ametallerin oktet ve dublet dizilimini tamamlamak için ortaklaşa kullandıkları bağlayıcı elektron çiftlerinden oluşur.

2 11 7 7
Kovalent bağ nedir?

Aynı ya da farklı ametal atomları arasında elektron ortaklaşmasına dayanan güçlü etkileşime kovalent bağ denir.

5 11 10 8
İyonik bileşiklerin formülü nasıl yazılır?

İyonik bileşiklerin formülü yazılırken iyonların değerlikleri arasında sadeleştirme yapılır, değerlikler toplamı sıfır olur ve önce katyon daha sonra ..

3 11 9 5
İyonik bağ nedir?

Metal ve ametal atomları arasında elektron alış verişi sonucu meydana gelen bileşikteki atomlar arasında oluşan güçlü etkileşime iyonik bağ denir...

11 46 17 8
Lewis elektron nokta gösterimi nedir?

Lewis gösterimi, element ya da iyonların en dış katmanında yer alan elektronların nokta sembolü (•) ile görselleştirilmesine dayanan yöntemdir...

2 18 7 9
Kimyasal tür nedir?

Bir maddenin bütün özelliklerini taşıyan yapı taşlarına kimyasal tür denir. Dört çeşit kimyasal tür vardır: atom, molekül, iyon, radikal.