Makale > Fen > FİZİK > Isı ve Sıcaklık
4 1 9
Gazların genleşme katsayısı nedir?

Sabit basınç altında birim hacimdeki gazın sıcaklığı 1°C arttırıldığında gazın hacminde meydana gelen artışa sıvının genleşme katsayısı denir...

0 12 6 10
Genleşme katsayısı nedir?

Genleşme katsayısı bir maddenin sıcaklık artışı neticesinde hacminde meydana gelen artışın ölçüsünü veren göstergedir.

2 6 4
Sıvıların genleşme katsayısı ne demektir?

Birim hacimdeki bir sıvının sıcaklığı 1°C arttırıldığında sıvının hacminde meydana gelen artışa sıvının genleşme katsayısı denir...

0 1 10
Hacimce genleşme katsayısı nedir?

Hacimce genleşme katsayısı, birim hacimdeki bir cismin sıcaklığının 1°C arttırılması sonunda cismin hacminde meydana gelen değişimi gösteren ölçüdür...

0 0 0
Katı cisimlerde yüzeyce genleşme nasıl gerçekleşir?

Levha şeklindeki katı cisimlerin genleşmesi, farklı ölçekte fotokopi çekmeye benzer. Genleşme sonunda uzunluklar artarken, açılar sabit kalır...

0 0 0
Yüzeyce genleşme katsayısı nedir?

Birim alana sahip bir levhanın, 1°C sıcaklık artışı sonucunda alanında genleşme sonucu meydana gelen artışa yüzeyce genleşme katsayısı denir...

3 15 13 8
Günlük hayatta genleşmenin etkileri nasıl gözlemlenir?

Genleşmenin teorik anlaşılması, pratik hayatı etkileyecek önlemlerin alınmasına ve bazı aletlerin yapılmasına neden olmuştur.

1 0 0
Metal çiftlerinden yararlanlanılarak hangi aletler üretilmiştir?

Termostat, yangın alarmı, metal termometre gibi aletler metal çiftlerinin çalışma prensibinden yararlanılarak tasarlanmıştır.

9 43 15 10
Gravzant halkası nedir?

Gravzant halkası, metallerin genleşmesini gözlemlemek üzere kurulmuş basit bir deney düzeneğidir.

2 6 10
Metal çifti nedir?

Birbirine perçinlenmiş iki farklı metal çubuğun oluşturduğu düzeneğe metal çifti denir.

5 3 1
Boyca genleşme katsayısı nedir?

Katı bir cismin artan sıcaklığı ile bundan dolayı uzunluğunda yaşanan değişimi gösteren ölçüye boyca genleşme katsayısı denir.

45 199 107 8
Genleşme ve büzülme nedir?

Maddelerin ısı alışverişi neticesinde hacimlerinde meydana gelen artışa genleşme, azalışa ise büzülme denir.

0 2 0
Isı iletim hızı nedir?

Isı iletim hızı, bir malzemenin birim zamanda ısı enerjinde meydana gelen değişmedir ve birimi cal/s'dir.

0 3 0
Isı iletim katsayısı nedir?

Isı iletim katsayısı, bir malzemenin ısıyı ne kadar iyi (hızlı) ilettiğini gösteren bir çarpandır. Maddeler için ayırt edici bir özelliktir...

0 0 0
Isı iletim kanunu (Fourier kanunu) nedir?

Isı iletim kanunu, kesit alanı A, uzunluğu L olan bir ısıl temas yüzeyindeki ısı transfer miktarını gösteren formüldür. Fourier yasası olarak da bilin..

0 0 9
Dewar şişesi nedir?

Dewar şişesi, sıcaklık değişimine duyarlı maddelerin dış ortamla ısı etkileşimini azaltmak için tasarlanmış bir saklama kabıdır.

4 25 18 8
Isının ışıma (radyasyon) yoluyla yayılması nedir?

Isı enerjisinin elektromanyetik dalgalar şeklinde transferine ısının ışınım şeklinde yayılması denir.

2 11 5 10
Isının konveksiyon (taşınım) yoluyla yayılması nedir?

Gazlar ve sıvılarda ısının konveksiyon yoluyla yayılımı, ısınan moleküllerin yoğunluk farkından dolayı öteleme hareketi yapmasına dayanır...

7 33 27 7
Isı yalıtımına günlük hayattan örnekler verir misiniz?

Gazların ısı iletimindeki yalıtkanlık özelliği günlük hayattaki birçok uygulamanın çıkış noktasıdır.

2 5 5
Isının iletim (kondüksiyon) yoluyla yayılması nedir?

Katı cisimlerin bir ucu ısıtıldığında ısı diğer uca yayılır. Bu enerji hareketi ısının iletimidir.

0 0 0
Isı yayılımı nedir?

Isının cisimler arasında iletim, konveksiyon ya da ışıma yoluyla transferine ısının yayılımı denir.

4 12 6 6
Denge sıcaklığının hesaplanmasına örnek verir misiniz?

Denge sıcaklığının hesabı alınan ısı enerjisinin verilen ısı enerjisine eşit olacağı prensibine dayanılarak hesaplanır.

3 1 0
Isı enerjisinin hesaplanmasına örnek verir misiniz?

Bir maddenin özgül ısısı ve hal değiştirme ısısı bilinirse, maddeyi belirli bir sıcaklığa getirmek için gerekli enerji hesaplanabilir.

1 12 5 10
Isıl denge nedir?

Isıl temas halindeki farklı sıcaklıklarda maddelerin enerji alışverişleri sonucunda sıcaklıklarının eşitlendiği hale ısıl denge denir.

1 6 6
Süblimleşme ve kristalleşme nedir?

Süblimleşme ve kırağılaşma, sıvı hale geçmeden katı ile gaz arasındaki hal değişimleridir.

0 2 7
Suyun erime ve donma olaylarındaki istisnai durumu nedir?

Katılar donduğunda hacimleri azalır ve yoğunluğu artar. Fakat su donduğunda tam tersi gerçekleşir. Buzun, su üzerinde yüzmesi bu istisnai durumla ilgi..

7 43 18 7
Buharlaşma nedir?

Buharlaşma, sıvı yüzeyinde gerçekleşen sıvıdan gaza hal değişimdir ve her sıcaklıkta meydana gelebilir.

8 81 33 6
Buharlaşma hızını etkileyen faktörler nelerdir?

Buharlaşmanın hızı sıvının cinsinden, sıcaklıktan, basınçtan, havadaki oranından ve buharlaşma yüzeyünden etkilenir.

0 2 6
Kaynama ve yoğunlaşma noktası nelerden etkilenir?

Maddelerin kaynama ve yoğunlaşma noktası basınç ve saflıktan etkilenir.

1 27 16 7
Erime ve donma noktası nelerden etkilenir?

Maddelerin erime ve donma noktası basınç ve saflıktan etkilenir.

14 102 80 7
Hal değişimi esnasında maddelerin değişen ve sabit kalan özellikleri nelerd..

Hal değişimi esnasında maddelerin kütlesi, sıcaklığı, kinetik enerjisi sabit kalırken, hacmi, özkütlesi, potansiyel enerjisi değişir.

4 18 17 6
Hal değiştirme sıcaklığı ve ısısı nedir?

Hal değişimi süresince gerekli ısı enerjisine hal değiştirme ısısı, bu esnadaki sabit sıcaklığa hal değişim sıcaklığı denir.

3 68 22 7
Hal değişimi nedir?

Maddelerin katı, sıvı, gaz ve plazma haller arasındaki geçiş olaylarına hal değişimi denir.

10 20 9 8
Sıcaklık birimleri arasındaki dönüşüm nasıl yapılır?

Termometredeki bölme sayısı ve suyun o birimdeki donma sıcaklığı kullanılarak birimler arasında dönüşüm yapılabilir.

0 0 0
Mutlak sıfır sıcaklığı nedir?

Mutlak sıfır sıcaklığı, teorik olarak ulaşılabilecek en düşük sıcaklık olan sıfır Kelvin derecedir.

1 4 1
Sıcaklık için kullanılan birimler nelerdir?

Bilimsel çalışmalarda en çok kullanılan sıcaklık birimleri celsius, kelvin, fahrenayt ve reomür'dür.

1 5 7
Termometre çeşitleri nelerdir?

Katı, sıvı ve gazların hacim, direnç, basınç gibi fiziksel özellikleri kullanılarak sıvılı, gazlı, metal ve dijital termometreler geliştirilmiştir...

1 1 0
Termometre nedir?

Termometre belirli sıcaklık aralıklarında çalışabilen derecelendirilmiş sıcaklık ölçeğidir.

1 2 0
Denge sıcaklığı nedir?

Aralarında ısı transferi olan iki cisim arasında bir süre sonra sıcaklıklar eşit olur. Bu noktaya ısıl denge ve sıcaklığa denge sıcaklığı denir...

5 19 2 8
Kalorimetre nedir?

Kalorimetre ısı enerjisinin miktarını ölçmek için tasarlanmış bir düzenektir.

0 0 0
Isı ve sıcaklık arasındaki farklar nelerdir?

Isı maddelerin sahip olduğu bir çeşit enerjidir. Sıcaklık ise bir göstergedir.

2 7 6
Isı sığası nedir?

Bir maddenin belirli bir miktarının sıcaklığını bir derece artırmak için gerekli enerjiye ısı sığası denir.

9 51 16 6
Öz ısı (özgül ısı) nedir?

Bir maddenin birim kütlesinin sıcaklığında birim değişime neden olan ısı miktarına öz ısı denir.

2 15 5 10
İç enerji nedir?

Maddenin sahip olduğu toplam potansiyel ve kinetik enerjinin miktarıdır.

1 27 13 6
Sıcaklık nedir?

Sıcaklık, madde içindeki taneciklerin ortalama kinetik enerjisini gösteren bir değerdir.

3 49 14 7
Isı nedir?

Isı, maddelerde sıcaklık değişimine neden olan enerjidir. Maddeler arasında sıcaklık farkından dolayı alınan ya da verilen enerjiye ısı denir...