Makale > Fen > FİZİK > Isı ve Sıcaklık
2 19
Gazların genleşme katsayısı nedir?

Sabit basınç altında birim hacimdeki gazın sıcaklığı 1°C arttırıldığında gazın hacminde meydana gelen artışa sıvının genleşme katsayısı denir...

0 12 610
Genleşme katsayısı nedir?

Genleşme katsayısı bir maddenin sıcaklık artışı neticesinde hacminde meydana gelen artışın ölçüsünü veren göstergedir.

1 51
Sıvıların genleşme katsayısı ne demektir?

Birim hacimdeki bir sıvının sıcaklığı 1°C arttırıldığında sıvının hacminde meydana gelen artışa sıvının genleşme katsayısı denir...

0 110
Hacimce genleşme katsayısı nedir?

Hacimce genleşme katsayısı, birim hacimdeki bir cismin sıcaklığının 1°C arttırılması sonunda cismin hacminde meydana gelen değişimi gösteren ölçüdür...

0 00
Katı cisimlerde yüzeyce genleşme nasıl gerçekleşir?

Levha şeklindeki katı cisimlerin genleşmesi, farklı ölçekte fotokopi çekmeye benzer. Genleşme sonunda uzunluklar artarken, açılar sabit kalır...

0 00
Yüzeyce genleşme katsayısı nedir?

Birim alana sahip bir levhanın, 1°C sıcaklık artışı sonucunda alanında genleşme sonucu meydana gelen artışa yüzeyce genleşme katsayısı denir...

1 10 98
Günlük hayatta genleşmenin etkileri nasıl gözlemlenir?

Genleşmenin teorik anlaşılması, pratik hayatı etkileyecek önlemlerin alınmasına ve bazı aletlerin yapılmasına neden olmuştur.

0 00
Metal çiftlerinden yararlanlanılarak hangi aletler üretilmiştir?

Termostat, yangın alarmı, metal termometre gibi aletler metal çiftlerinin çalışma prensibinden yararlanılarak tasarlanmıştır.

9 35 1010
Gravzant halkası nedir?

Gravzant halkası, metallerin genleşmesini gözlemlemek üzere kurulmuş basit bir deney düzeneğidir.

1 40
Metal çifti nedir?

Birbirine perçinlenmiş iki farklı metal çubuğun oluşturduğu düzeneğe metal çifti denir.

5 31
Boyca genleşme katsayısı nedir?

Katı bir cismin artan sıcaklığı ile bundan dolayı uzunluğunda yaşanan değişimi gösteren ölçüye boyca genleşme katsayısı denir.

31 156 788
Genleşme ve büzülme nedir?

Maddelerin ısı alışverişi neticesinde hacimlerinde meydana gelen artışa genleşme, azalışa ise büzülme denir.

0 20
Isı iletim hızı nedir?

Isı iletim hızı, bir malzemenin birim zamanda ısı enerjinde meydana gelen değişmedir ve birimi cal/s'dir.

0 30
Isı iletim katsayısı nedir?

Isı iletim katsayısı, bir malzemenin ısıyı ne kadar iyi (hızlı) ilettiğini gösteren bir çarpandır. Maddeler için ayırt edici bir özelliktir...

0 00
Isı iletim kanunu (Fourier kanunu) nedir?

Isı iletim kanunu, kesit alanı A, uzunluğu L olan bir ısıl temas yüzeyindeki ısı transfer miktarını gösteren formüldür. Fourier yasası olarak da bilin..

0 09
Dewar şişesi nedir?

Dewar şişesi, sıcaklık değişimine duyarlı maddelerin dış ortamla ısı etkileşimini azaltmak için tasarlanmış bir saklama kabıdır.

3 20 168
Isının ışıma (radyasyon) yoluyla yayılması nedir?

Isı enerjisinin elektromanyetik dalgalar şeklinde transferine ısının ışınım şeklinde yayılması denir.

1 510
Isının konveksiyon (taşınım) yoluyla yayılması nedir?

Gazlar ve sıvılarda ısının konveksiyon yoluyla yayılımı, ısınan moleküllerin yoğunluk farkından dolayı öteleme hareketi yapmasına dayanır...

7 22 217
Isı yalıtımına günlük hayattan örnekler verir misiniz?

Gazların ısı iletimindeki yalıtkanlık özelliği günlük hayattaki birçok uygulamanın çıkış noktasıdır.

1 410
Isının iletim (kondüksiyon) yoluyla yayılması nedir?

Katı cisimlerin bir ucu ısıtıldığında ısı diğer uca yayılır. Bu enerji hareketi ısının iletimidir.

0 00
Isı yayılımı nedir?

Isının cisimler arasında iletim, konveksiyon ya da ışıma yoluyla transferine ısının yayılımı denir.

3 12 56
Denge sıcaklığının hesaplanmasına örnek verir misiniz?

Denge sıcaklığının hesabı alınan ısı enerjisinin verilen ısı enerjisine eşit olacağı prensibine dayanılarak hesaplanır.

1 10
Isı enerjisinin hesaplanmasına örnek verir misiniz?

Bir maddenin özgül ısısı ve hal değiştirme ısısı bilinirse, maddeyi belirli bir sıcaklığa getirmek için gerekli enerji hesaplanabilir.

1 11 410
Isıl denge nedir?

Isıl temas halindeki farklı sıcaklıklarda maddelerin enerji alışverişleri sonucunda sıcaklıklarının eşitlendiği hale ısıl denge denir.

1 66
Süblimleşme ve kristalleşme nedir?

Süblimleşme ve kırağılaşma, sıvı hale geçmeden katı ile gaz arasındaki hal değişimleridir.

0 27
Suyun erime ve donma olaylarındaki istisnai durumu nedir?

Katılar donduğunda hacimleri azalır ve yoğunluğu artar. Fakat su donduğunda tam tersi gerçekleşir. Buzun, su üzerinde yüzmesi bu istisnai durumla ilgi..

6 37 167
Buharlaşma nedir?

Buharlaşma, sıvı yüzeyinde gerçekleşen sıvıdan gaza hal değişimdir ve her sıcaklıkta meydana gelebilir.

4 59 215
Buharlaşma hızını etkileyen faktörler nelerdir?

Buharlaşmanın hızı sıvının cinsinden, sıcaklıktan, basınçtan, havadaki oranından ve buharlaşma yüzeyünden etkilenir.

0 26
Kaynama ve yoğunlaşma noktası nelerden etkilenir?

Maddelerin kaynama ve yoğunlaşma noktası basınç ve saflıktan etkilenir.

1 21 148
Erime ve donma noktası nelerden etkilenir?

Maddelerin erime ve donma noktası basınç ve saflıktan etkilenir.

11 84 698
Hal değişimi esnasında maddelerin değişen ve sabit kalan özellikleri nelerd..

Hal değişimi esnasında maddelerin kütlesi, sıcaklığı, kinetik enerjisi sabit kalırken, hacmi, özkütlesi, potansiyel enerjisi değişir.

2 12 116
Hal değiştirme sıcaklığı ve ısısı nedir?

Hal değişimi süresince gerekli ısı enerjisine hal değiştirme ısısı, bu esnadaki sabit sıcaklığa hal değişim sıcaklığı denir.

1 67 217
Hal değişimi nedir?

Maddelerin katı, sıvı, gaz ve plazma haller arasındaki geçiş olaylarına hal değişimi denir.

4 17 78
Sıcaklık birimleri arasındaki dönüşüm nasıl yapılır?

Termometredeki bölme sayısı ve suyun o birimdeki donma sıcaklığı kullanılarak birimler arasında dönüşüm yapılabilir.

0 00
Mutlak sıfır sıcaklığı nedir?

Mutlak sıfır sıcaklığı, teorik olarak ulaşılabilecek en düşük sıcaklık olan sıfır Kelvin derecedir.

1 41
Sıcaklık için kullanılan birimler nelerdir?

Bilimsel çalışmalarda en çok kullanılan sıcaklık birimleri celsius, kelvin, fahrenayt ve reomür'dür.

1 57
Termometre çeşitleri nelerdir?

Katı, sıvı ve gazların hacim, direnç, basınç gibi fiziksel özellikleri kullanılarak sıvılı, gazlı, metal ve dijital termometreler geliştirilmiştir...

0 00
Termometre nedir?

Termometre belirli sıcaklık aralıklarında çalışabilen derecelendirilmiş sıcaklık ölçeğidir.

1 20
Denge sıcaklığı nedir?

Aralarında ısı transferi olan iki cisim arasında bir süre sonra sıcaklıklar eşit olur. Bu noktaya ısıl denge ve sıcaklığa denge sıcaklığı denir...

3 15 28
Kalorimetre nedir?

Kalorimetre ısı enerjisinin miktarını ölçmek için tasarlanmış bir düzenektir.

0 00
Isı ve sıcaklık arasındaki farklar nelerdir?

Isı maddelerin sahip olduğu bir çeşit enerjidir. Sıcaklık ise bir göstergedir.

1 76
Isı sığası nedir?

Bir maddenin belirli bir miktarının sıcaklığını bir derece artırmak için gerekli enerjiye ısı sığası denir.

6 45 166
Öz ısı (özgül ısı) nedir?

Bir maddenin birim kütlesinin sıcaklığında birim değişime neden olan ısı miktarına öz ısı denir.

2 15 410
İç enerji nedir?

Maddenin sahip olduğu toplam potansiyel ve kinetik enerjinin miktarıdır.

1 22 96
Sıcaklık nedir?

Sıcaklık, madde içindeki taneciklerin ortalama kinetik enerjisini gösteren bir değerdir.

2 45 146
Isı nedir?

Isı, maddelerde sıcaklık değişimine neden olan enerjidir. Maddeler arasında sıcaklık farkından dolayı alınan ya da verilen enerjiye ısı denir...