Makale > Zihin > MANTIK > Klasik Mantık
2 0 10
Bileşik kıyas nedir?

Öncüllerden en az birinin, basit önerme olmadığı kıyaslara bileşik kıyas denir.

0 0 0
Basit (kategorik) kıyas nedir?

İki öncül ve bir sonuçtan oluşan çıkarımlara basit kıyas denir.

0 0 0
Kıyasta mantıksal zorunluluk ve olasılık ne demektir?

Tümdengelime dayanan kıyaslar zorunluluk, tümevarımsal çıkarımlar olasılık içerir.

1 1 0
Kıyas kuralları nelerdir ve geçersiz kıyas nedir?

Bir kıyasın geçerli olabilmesi için bazı kurallara uyulmalıdır. Örneğin iki tikel ya da iki olumsuz önerme ile kıyas yapılmaz.

0 1 0
Kıyas (dolaylı çıkarım) nedir?

Kıyas, en az iki öncülden yeni bir sonuç çıkarmak üzere yapılan tümdengelime dayalı akıl yürütmedir.

1 0 0
Mantıkta önerme döndürme ne demektir?

Döndürme, önermelere eşdeğer yeni bir önerme yapmaktır.

1 2 0
Önermeler arasındaki çelişiklik ilişkisi ne demekdir?

Özne ve yüklemi aynı olan iki önermenin hem nitelik hem nicelik bakımından farklı olması durumuna çelişiklik ilişkisi denir.

0 0 0
Önermeler arasındaki altıklık ilişkisi ne demekdir?

Altıklık, özne ve yüklemi aynı olan iki önermenin nitelik bakımından aynı nicelik bakımından farklı olması durumudur.

1 2 10
Önermeler arasındaki karşıtlık ilişkisi ne demekdir?

Özne ve yüklemi aynı olan iki önermenin nitelik (olumlu-olumsuz) bakımından farklı olması haline karşıtlık ilişkisi denir.

1 2 0
Aristoteles karesi (mantık karesi) nedir?

İki önerme arasındaki karşıtlık, altıklık ve çelişiklik durumunu gösteren tabloya mantık karesi (Aristoteles karesi) denir.

1 3 10
Çıkarım (akıl yürütme) nedir, kaç tür çıkarım vardır?

Çıkarım (akıl yürütme), önermelerden yeni önerme elde etmektir. Doğrudan ve dolaylı (kıyas) olmak üzere iki çeşittir.

0 2 0
Basit (kategorik) önerme nedir?

Basit önerme özne, yüklem ve bağdan oluşan ve bir tek yargı bildiren önermelerdir. Nitelik (olumlu-olumsuz) ve niceliklerine (tümel-tikel) göre dörde ..

1 12 8 10
Önerme çeşitleri nelerdir?

Önermeler yapıları (basit-bileşik), nitelikleri (olumlu-olumsuz) ve nicelikleri (tümel-tikel) bakımından üçe ayrılır.

0 0 0
Mantıkta tanımlanamazlar ne demektir?

Duyusal verilerin, duygusal yaşantıların ve üstün cinslerin tanımı yapılamaz.

0 1 0
Tanımın koşulları nelerdir?

Bir tanım tam, açık-seçik olmalıdır ve tanım kısır döngü içermemelidir.

1 0 1
Mantıkta tanım ne demektir, kaç türlü tanım vardır?

Tanım, bir terimin içlemi bakımından niteliklerini belirtmektir.

0 0 9
Klasik mantıkta kavramların birbiriyle olan  ilişkileri nelerdir?

İki kavram arasında eşitlik, ayrıklık, tam girişimlik ve eksik girişimlik ilişkilerinden biri vardır.

1 2 2
Porphyrios ağacı nedir?

Porphyrios, sınırsız sayı ve çeşitteki varlıkları sınıflandırabilmek için bir sınıflandırma önermiştir.

1 0 5
Klasik mantıkta beş tümel ne demektir?

Varlıkların sınıflandırılmasına yönelik beş tümel vardır: cins, tür, ayrım, özgülük ve ilinti.

6 15 2 10
Mantıkta kavram çeşitleri nelerdir?

Mantıkta genel-tikel, tümel-tikel, soyut-somut, kolektif - distribütif, olumlu - olumsuz olmak üzere beş tür kavram vardır.

4 26 4 7
Mantıkta içlem ve kaplam ne demektir?

Kaplam, bir kavramın içine aldığı varlıkların tümüdür. İçlem ise bu varlıkların ortak özelliklerinin tümüdür.

2 2 0
Mantıkta nelik, gerçeklik ve kimlik nedir?

Bir kavramın yalnız zihindeki bireylerine nelik (insan), zihin dışındaki bireylerine gerçeklik (sokaktaki insanlar) denir. Gerçekliği olan bir kavramı..

1 1 10
Kavram ve terim nedir?

Kavram, nesnelerin zihindeki tasarımıdır. Terim ise bir kavramın dil ile ifade edilmesidir.

0 1 0
Mantıkta Aristoteles'in önemi nedir?

Aristoteles ilk kez mantığı sistem haline getiren filozof ve klasik mantığın kurucusudur.