Din > Kur'an > İSLAM > Temel Kavramlar
0 0 0
Akli hüküm nedir?

Akli hükümler, aklın varlık ve kavramlara ilişkin vardığı yargılardır. Bunlar: vacib (zorunlu), mümkin (caiz) ve mümteni (imkansız).

0 0 0
Dini hükümler: Ahlaki hüküm nedir?

Ahlaki hükümler, huylar, kalp ve vicdan ile ilgili hükümlerdir.

0 0 0
Dini hükümler: Ameli hüküm (ibadat, muamelat) nedir?

Ameli hükümler (fer'i hükümler), dinen yükümlü kişilerin ibadet (ibadat) ve hukuki ilişkilerini (muamelat) düzenleyen hükümlerdir.

0 0 0
Dini hükümler: İtikadi hüküm nedir?

İtikadi hükümler (asli hükümler), İslam dininin inanç esaslarına dair nazari (teorik) hükümlerdir.

0 0 0
Dini hüküm nedir?

Dini hükümler, ayet ve hadislerden çıkartılan hükümlerdir.

0 0 0
Hüküm nedir?

Hüküm, mantıkta önerme; fıkıhta haram-helal gibi kural ve kaideleri; kelamda inanç ile ilgili ilkeleri ifade eder.

0 0 0
Mezhep, fırka, ekol nedir?

Dini yorum farklılıklarını mezhepler ayet ve hadislerin yorumuna, fırkalar siyasi nedenlere ve ekoller ise fikri bir harekete dayandırırlar.

3 10 2 9
Besmele ne demektir?

Besmele, Müslümanların bir işe başlarken söyledikleri ve "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla." anlamına gelen ifadedir.

30 427 147 8
Hamd ve şükür ne demektir?

Hamd, Allah'ı yaptığı her işi en iyi şekilde yaptığı için; şükür, bize verdiği iyilikten ötürü övmektir.

12 326 119 9
Euzu besmele ne demektir?

Bir işe başlarken kovulmuş şeytandan Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınmaktır. "Euzübillahimineşşeytanirracim" olan ilk kısmı euzu, "Bismillahirrahma..

0 0 0
İsrailiyyat nedir?

Kur'an-ı Kerim'de yer almayan bazı detayların Tevrat ve İncil'den yararlanılarak "İslami bir bilgi" olarak sunulmasına israiliyyat denir.

1 15 3 10
Tabiin ve Tebe-i tabiin nedir?

Tabiin, Hz. Muhammed'i hayattayken görenleri yani sahabeleri görenlerdir. Tebe-i tabiin ise tabiin'e tâbi olan müslümanlardır.

0 0 0
Ehli Beyt ne demektir?

Ehli beyt, Hz. Peygamber'in hanımları, çocukları ve torunlarından oluşan ve saygı duyulan "ailesi, ev halkı" demektir.

1 12 2 10
Sahabe (ashap) nedir?

Hz. Peygamber zamanında yasamış, onu görmüş, onunla konuşmuş ve arkadaşlık etmiş müslümanlara sahabe denir.

1 0 10
Tefsir ve müfessir ne demektir?

Tefsir ilmi, Kur'an-ı Kerimi sistematik olarak açıklama çalışmalarıdır.

6 49 25 7
Haram aylar nedir?

Haram ay, kendisine hürmet gösterilen aylardır. Hac mevsimini savaşsız geçirmek için uygulanan bir barış geleneğidir. Bu gelenek cahiliye toplumunda d..

1 0 10
Üç aylar nedir?

Kameri aylardan ramazan ayı ve öncesindeki iki ay recep ve şaban ayları üç aylar olarak bilinir. Beş kandilden dördü bu üç ay içerisinde yer alır...

2 9 9
Fıkıh ve Kelam nedir?

Kelam, İslam dininin inanç esaslarına ait teorik temellendirme yapan bir alandır. Fıkıh ise İslam dininin ameli yönünü (pratik hayatla ilgili kısım) i..