Din > Kur'an > İSLAM > Tefsir
0 0 0
Suyutî (Celaleyn) kimdir?

Celaleyn, iki İslam aliminin (hoca-talebe) yazdığı tefsirdir. Suyutî (1445-1505), hocasının yarım bıraktığı tefsiri tamamlayan öğrencisidir...

0 0 0
Kurtubî kimdir?

Kurtubî (1214-1273), tefsiri günümüze kadar gelmiş bir İslam alimidir. Çalışmasında daha çok ahkâm ayetlerinin açıklamalarına değinmiştir. ..

0 0 0
Beydâvî kimdir?

Beydâvî (1190-1286), kendinden önceki çalışmaları özetleyerek nakletmiş ve eserleri uzun yıllar medreselerde okutulmuş önemli bir tefsir alimidir...

0 0 0
Fahreddin er-Râzî kimdir?

Fahreddin er-Râzî (1149-1210), ansiklopedi niteliğindeki Tefsir-i Kebir adlı önemli tefsirin yazarı olan İslam alimidir.

0 0 0
Zemahşerî kimdir?

Zemahşerî (1075,1143), en önemli eseri Keşşaf olan İslam tefsir alimidir.

0 2 0
Maturidî kimdir?

Maturidi (853,944), Matûridilik mezhebinin kurucu olarak bilinen ve önemli bir tefsir eseri yazan İslam alimidir.

0 2 0
Taberî kimdir?

Taberî (839-923), tefsir alanında başvuru niteliğinde eserler vermiş bir İslam alimidir.

0 0 0
Tefsirde başvuru niteliğine sahip Arapça kaynaklar nelerdir?

Taberî, Zemahşerî, Razî, Beydavî, Kurtubî, Celaleyn ve Maturidî tefsirleri günümüz müfessirleri için başvuru eseri niteliğindedir.

0 0 0
Neden bütün tefsirler aynı değildir?

Tefsir, tefsir edenin (müfessirin) bakış açısına göre farklılık gösterir.

0 0 0
Tasavvufî tefsir nedir?

Tasavvufi tefsir, ahlâki özellikleri içeren ayetlerin yorumlanmasına odaklanan ve ayetlerin gizli anlamları olduğunu öne süren bir tür dirayet tefsiri..

0 0 0
Fıkhî tefsir nedir?

Fıkhî tefsirler, ibadet ve toplumsal ilişkileri düzenleyen ayetlere odaklanan tefsir biçimidir.

1 1 10
Kelâmî tefsir nedir?

Kelâmî tefsir, inanç esaslarıyla ilgili ayetlerin yorumlanmasına odaklanan tefsir çeşididir.

0 0 10
Dil bilimsel tefsir nedir?

Kur'an'daki kelimelerin ve kavramların anlamlarına yönelik yapılmış çalışmalara dil bilimsel tefsir denir.

1 0 0
Dirayet tefsiri ne demektir?

Kur'an-ı açıklama gayretinde müfessirin rivayetlerin yanı sıra kendi akıl yürütmeleri ve bilimsel bilgileri kullanarak yaptığı tefsire dirayet tefsiri..

0 4 3
Rivayet tefsiri ne demektir?

Vahye en yakın kaynaklar olan hadis, sahabe ve tabiin tarafından aktarılan sözlerin nakledilmesine dayanan tefsir metoduna rivayet tefsiri denir.

0 1 0
Tefsir yöntemleri nelerdir?

Kur'an'daki ayetlerin tefsirinde kaynak olarak yalnızca Hz. Peygamber'in, sahabenin ve tabiinin naklettiklerini kullanılan yönteme rivayet tefsiri; ak..

0 0 0
Tefsir çalışmaları tarih boyunca hangi aşamalardan geçmiştir?

Hz. Peygamber, sahabe, tabiin dönemindeki çalışmalar derlenerek ilk tefsir kitabı yazılmış ve tefsir, sistematik bir ilim olmuştur.

0 0 0
Tefsir çalışmaları ilk defa ne zaman derlenerek kayda geçmiştir?

İlk tefsir kitabı hicri 2. yüzyılın başında Mukâtil tarafından yazılmış Tefsir-i Kebir'dir.

0 1 0
Tabiin döneminde tefsir nasıl yapılmıştır?

Tabiin döneminde israiliyyat etkisi artmaya; Mekke, Medine ve Kûfe tefsir ekolleri oluşmaya başlamıştır.

1 1 10
Sahabe döneminde tefsir nasıl yapılmıştır?

Kur’an’ın ilk muhatapları olan sahabe, olayların içinde yaşadıkları için mezhepler ve ekollerden etkilenmeden direkt Hz. Peygamber'i örnek alabilmişle..

0 0 5
Hz. Peygamber döneminde tefsir nasıl yapılmıştır?

Hz. Peygamber'in tefsiri sistematik ve ayrıntılı bir tefsir değil, daha ziyade ayetlerin gerçek anlamlarını sahabeye açıklama faaliyetidir.

0 1 0
Tefsir ilminin bilim dallarıyla ilişkisi nedir?

Tefsir ilmi, varlıkların yaratılışı ve düzeni, olayların sebep ve sonuçlarıyla ilgili ayetleri açıklarken fizik, kimya, biyoloji, astronomi, tıp gibi ..

0 0 10
Tefsir'in diğer ilimlerle ilişkisi nedir?

Müfessir ayetleri yorumlarken hadis, fıkıh, kelam, siyer gibi İslami ilim dallarından faydalanır.

2 12 1 9
Tefsir ilminin amacı nedir?

Tefsir ilminin amacı Kur'an'ın indiği koşulları anlayıp, günümüzle olan bağlantısını canlı tutmaktır.

2 0 4
Meâller arasında neden farklar vardır?

Meal, Kur’an’ın kendisi değil ancak çevirenin Kur’an’dan anlayıp aktardığıdır. Meal edenlerin kişisel özellikleri nedeniyle mealler arasında bazı fark..

5 20 11 8
Meâl nedir? Meâlin tefsir ve tercümeden farkı nedir?

Meal, Kur’an’ın tercümesinin açıklamalarla desteklenerek, ayetlerin anlamlarını yaklaşık olarak vermektir.

2 0 10
Te'vil ne demektir? Tefsirden farkı nedir?

Te'vil ayetlerin muhtemel anlamlarını gözününde bulundurarak yapılan tefsir çalışmasıdır.

1 2 10
Kur'an-ı Kerim'in diğer isim ve sıfatları nelerdir?

Kur'an metni içinde "kur'an" kelimesi yerine el-Furkan, ez-Zikr, en-Nûr gibi farklı isim ve sıfatlar da yer alır.

0 1 0
Vahyin korunarak Kur'an-ı Kerim şeklinde günümüze gelme süreci nasıl olmuşt..

Hz. Peygamber'e inen vahyin korunması için gelen ayetler vahiy kâtipleri tarafından yazılı olarak kayıt ediliyordu. Mushaf halinde toplanan ayetlere A..

0 18 2 8
Vahiy nedir?

Vahiy dendiğinde genellikle Allah'ın peygamberlere ilham etmesi akla gelir. Fakat bundan farklı anlamları da vardır.

0 2 10
Kur'a-ı Kerim'in ilk vahyi nedir, nerede ne zaman gelmiştir?

Hz. Muhammed'e miladi 610 yılının Ramazan ayında, Kadir gecesinde Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda "oku" emriyle başlayan Alak süresinin ilk beş ayet..

0 2 0
Kur'an-ı Kerim'in indiği yıllarda Arap yarımadasında sosyal ve coğrafi duru..

5. yüzyılda Arap Yarımadasında en yaygın inanç putperestlik idi. Ayrıca Yahudi, Hristiyan, Mecusi, Sabii ve Hanif dini mensupları vardı. Mekke'ye siya..