00
Selef metodu (selef akidesi) nedir?

Selef metodu (selef akidesi), Ehl-i Sünnet'in kelam metodundan farklı bir yöntem izleyen ekolüdür. İki yöntemleri vardır: ayetlerle istidlal, kıyasu'l-evla ile istidlal.

Selefilik
Selefilik (Selefiyye), Haricilik, Mürcie, Şia, Kaderiyye, Cebriyye gibi görüşlere karşı bir tepki olarak öze dönmeyi ve dini en saf hali ile yaşamayı amaçlayan, ayetler ve hadislerdeki kapalı ve mecazi ifadeleri yorumdan kaçınan Ehl-i Sünnet'in ilk ekolüdür.

Selef akidesi
Selef akidesi (selef metodu), kelam metodunun aksine usül (sistematik yöntem) kaygısı gütmeden dini hükümleri ilk muhatapları (sahabe) gibi anlamaya çalışan ve istidlal yapmaya ihtiyaç duymayan anlayışı ifade eder.

İlkeler
Bu metot, kelam ilminde kullanılan istidlal (delillendirme) yöntemlerinde kullanılan metodik faaliyetlere tepki olarak doğmuştur.

Benimsedikleri yedi prensip (takdis, tasdik, aczini itiraf, sükut, imsak, keff, marifet ehline teslim) ile kelam metodundan farklılaşmıştır:
  • nass'ların (ayet ve hadislerin) te'vil edilmemesi
  • Allah'ın vasıfları ve sıfatları yani uluhiyetle (tanrının mahiyeti) ilgili konuları tartışmaktan uzak durma
  • ahad haberleri delil olarak sayma
İbn Teymiyye
İbn Teymiyye, kelam ilminde yer verilen ve Aristoteles'in ortaya koyduğu klasik mantık yöntemini, anlamdan çok şekle dayanan formel bir yapıya sahip olduğu için eleştirmiştir.

Ona göre doğruluk şekle değil anlama bağlı olmalıdır. Ayrıca Kur'an'da itikadi konularda (temel inanç meseleleri) ihtiyaç duyulan bütün akıl yürütmeler (istidlaller) yer almaktadır. Bunlar klasik mantık bilmeyi gerektirmeyen ve basitçe anlaşılacak türdedir.

Zaten uluhiyet konularının insanın duyularla idrak edemeyeceği bir alan olduğunu ve akıl yürütmenin hata yapmaya açık ve bu nedenle tehlikeli olduğunu savunmuştur. Allah tek ve benzeri olmayan bir varlık ise, O'nun hakkında akli kıyaslar kurmak imkansız olmalıdır.

Bu yöntem ilk olarak İbn Teymiyye (1263 - 1328) tarafından kelam istidlal yöntemlerini eleştirmek suretiyle ortaya atılmıştır. Bu alanda İbn Teymiyye tarafından iki alternatif yöntem ortaya koyulmuş ve daha sonra talebesi İbn Kayyım (1292 - 1350) ve Celaleddin Suyuti (1445 - 1505) tarafından geliştirilmiştir. Selefiyye alimleri tarafından kullanılan istidlal yöntemleri şunlardır:
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Kelamda Bilgi
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir