00
Selefilik (Selefiyye) nedir? Selefilik nasıl ortaya çıkmıştır, temel görüşleri nelerdir?

Selefilik (Selefiyye), ayetler ve hadislerdeki kapalı ve mecazi ifadeleri yorumdan kaçınan Ehl-i Sünnet'in ilk ekolüdür. Yedi prensipleri vardır: takdis, tasdik, aczini itiraf, sükut, imsak, keff, marifet ehline teslim.

Kelime anlamı
Selef kelimesi "bir görevde, meslekte ya da makamda önce bulunmuş olan, öncel" demektir. Halef (ardıl) sözcüğünün zıttıdır.

Selefilik
Kelam ve fıkıh ilmi açısından selef denildiğinde, bu kelimeden türetilen Selefilik yani Ehl-i Sünnet'in öncüleri kastedilir.

Selefiyye, itikadi görüşleri açısından Ehl-i Sünnet çizgisinde olmakla birlikte yöntem ve  yaklaşım açısından Eş'arilik ve Maturidilik'ten farklı bir mezheptir.

Ortaya çıkışı
Selefiler, önceleri hadis taraftarları (Ehl-i Hadis) olarak bilinen ve Ehl-i Sünnet'in öncüleri olarak kabul edilen ekoldür.

Selefilik, Hz. Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkan Haricilik, Mürcie, Şia, Kaderiyye, Cebriyye gibi görüşlere karşı "öze dönmeyi ve dini en saf hali ile yaşamayı" bir çözüm yöntemi olarak gören anlayıştır.

Ahmed b. Hanbel (780 - 855) ve İbn-i Teymiye (1263 - 1328) selef çizgisindeki alimlerin başında gelir.

Temel görüşleri
Selefilik düşüncesinin temel görüşleri şunlardır:
 • İnanç konularında yalnızca ayetler ve hadislerle yetinmişler, akla yer vermemişlerdir. Mutezile'nin akli yorum ve açıklamalarına karşı çıkmışlardır.
 • Ayetler ve hadislerde karşılaşılan farklı anlayışlara ve yoruma açık, mecazi ifadeleri yorumlamaktan kaçınmışlardır.
 • Allah'ın sıfat ve fiilleri gibi kavramları hiçbir yorum yapmaksızın olduğu gibi kabul etmişlerdir.
 • Ayet ve hadis metinlerine sıkı sıkıya bağlı kalarak tartışmalı konulara girmemişlerdir.
Yedi prensip
Selefiler, ayetler ve hadislerdeki yoruma açık konuları yedi ilke üzerine inşa etmişlerdir:
 1. takdis: Allah'ı şanına uygun olmayan ifadelerden tenzih etmek (dışında tutmak). Allah'a cismiyyet izafe etmemek.
 2. tasdik: Allah'ı (isim ve sıfatlarını) bizzat kendisinin ayetlerde ve peygamberinin hadislerde tanıttığı gibi bilmek. Fakat burada kastedilen anlamların Allah'ın şanına yakışır şekilde, yarattıklarından farklı anlamı olduğunu bilmek. Örneğin ayetlerde geçen "Allah'ın eli"ifadelerindeki "el" sözcüğünün insan elinden farklı anlamda olduğunu kabul etmek.
 3. aczini itiraf: yoruma açık ifadelerde yorum ve te'vil'den kaçınmak, bu konuda asıl anlamın ne olduğunun yalnızca Allah tarafından bilindiğini kabul ederek aczini itiraf etmek.
 4. sükut: yoruma açık ifadeler anlaşılmadığında soru sormayıp susmak, hatta sorulan soruya cevap vermemek. Çünkü verilen cevap, kişinin aklını karıştırarak onun küfre sokabilir.
 5. imsak: yorum ve te'vil'den kendini uzak tutmak, sakınmak. Geçen kelimeleri Arapça dahi olsa başka kelime ile değiştirerek tefsir etmemek.
 6. keff: bu tür konularla kalben ve zihnen dahi olsa meşgul olmamak.
 7. marifet ehline teslim: bu tür konuları Hz. Peygamber, sahabe ve alimlere bırakmak.
İstidlal
Selefilik'te akıl yürütmede kullanılan ve Selef metodu (Selef akidesi) olarak bilinen iki yöntemi vardır:
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Kelamda Bilgi
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir